various

แปลว่า


adj ซึ่งแตกต่างกัน
ความหมายเหมือนกับ: different , diverse
คำที่เกี่ยวข้อง: หลากหลาย , ต่างชนิด , ต่างประเภท , สารพัด
คำตรงข้าม: alike , same , uniform

คำที่มี "various" ในคำ


variously adv อย่างแตกต่างกัน

variousness n ความแตกต่างกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top