tense

แปลว่า


adj ตึง
คำที่เกี่ยวข้อง: แน่น
adj ตึงเครียด
ความหมายเหมือนกับ: stretched , tight
คำที่เกี่ยวข้อง: เคร่งเครียด , เครียด
คำตรงข้าม: relaxed
vt ทำให้ตึง
vi ตึง
n กาล (เป็นรูปของกริยาแสดงเวลา)