suspend

แปลว่า


vt แขวน
ความหมายเหมือนกับ: hang , dangle
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้อย
vt ยกเลิกชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: pause , wait awhile , intermit
คำที่เกี่ยวข้อง: ระงับชั่วคราว , งดชั่วคราว , พักไว้ก่อน
vt เลื่อน
ความหมายเหมือนกับ: postpone , discontinue , put off
คำตรงข้าม: continue