rod

แปลว่า


n ไม้หรือโลหะแท่งยาวๆ
ความหมายเหมือนกับ: bar , stick
คำที่เกี่ยวข้อง: ท่อนไม้หรือโลหะ
n คันเบ็ด
ความหมายเหมือนกับ: fishing rod
n ไม้เรียว
ความหมายเหมือนกับ: whipping stick
n ไม้วัด
ความหมายเหมือนกับ: pole
n ปืนเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: pistol
คำที่เกี่ยวข้อง: ปืนสั้น