ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

erode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *erode*, -erode-

erode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
erode (vi.) กร่อน See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ Syn. decay, wear away
erode (vt.) กร่อน See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ Syn. decay, wear away
English-Thai: HOPE Dictionary
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
English-Thai: Nontri Dictionary
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กร่อน (v.) erode See also: fret, corrode, wear down, be worn away Syn. สึกกร่อน, ผุกร่อน
กัดกร่อน (v.) erode See also: corrode Syn. กัดเซาะ
ชะ (v.) erode See also: wash away, corrode, cleanse Syn. เซาะ
ผุพัง (v.) erode See also: deteriorate, wear away Syn. สึกกร่อน, สึก
สึก (v.) erode See also: deteriorate, wear away Syn. สึกกร่อน, ผุพัง
สึกหรอ (v.) erode See also: deteriorate, wear away Syn. สึกกร่อน, ผุพัง, สึก
เซาะ (v.) erode See also: wash away, corrode, cleanse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A CEO on trial for murder usually erodes consumer confidence.ผู้บริหารที่เป็น ฆาตกร ลูกค้าคงไม่เชื่อถือแน่
Life... so small, so beautiful, unreal in this cold that erodes us.ชีวิต ช่างเล็ก และสวยงาม และเหลือเชื่อ ในความหนาวเย็นที่ก้ำกรายเรา
Turns out the esophagus is just straightening.It's scleroderma.เพื่อที่จะปิดหลอดอาหาร,ก็แค่ ทำให้มันตรง มันคือScleroderma
Our team's scleroderma diagnosis still holds.อาการ Scleroderma ที่ทีมของเรา วิเคราะห์ ยังคงอยู่
We were wrong too.He doesn't have scleroderma.เราก็ผิดเหมือนกัน เขาไม่ได้เป็น Scleroderma
A single super-sized cyst ruled out a diffuse process like scleroderma or lupus.มีซีสขนาดใหญ่มากปกคลุมกระจายไปทั่วเหมือนsclerodermaหรือลูปัส
It can only be pulmonary scleroderma.มันก็เป็นโรคหนังแข็งที่ปอด
To prove that it's pulmonary scleroderma.เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นโรคหนังแข็งที่ปอด
You see, over time, water erodes the earth's soil, carving deeper...ดูซิ? ... เวลาผ่านไป กัดเซาะดิน ทำให้มันลึกลงไป
Yeah, well, putting an "everything must go" sign kind of eroded our bargaining position.อืม ติดป้าย "ทุกๆอย่างต้องขายได้" ส่วนหนึ่งของการกัดกร่อนตำแหน่งการต่อรองของเรา
Aswerodefromthecity under the stars...As we rode from the city under the stars...
Yeah, we did. But the scleroderma came back. Look.ใช่ เราคุยแล้ว แต่โรคหนังแข็งมันกลับมาอีก

erode ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰蚀[bīng shí, ㄅㄧㄥ ㄕˊ, 冰蚀 / 冰蝕] glaciated; eroded by ice
母质[mǔ zhì, ㄇㄨˇ ㄓˋ, 母质 / 母質] parent material (e.g. the eroded rock making up sediment)

erode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
メロディー(P);メロディ[, merodei-(P); merodei] (n) (1) melody; (2) chime; (P)
メロディアス[, merodeiasu] (n) melodious
着信メロディー[ちゃくしんメロディー, chakushin merodei-] (n) ring tone
臭木[くさぎ;クサギ, kusagi ; kusagi] (n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum)
鞏皮症[きょうひしょう, kyouhishou] (n) scleroderma
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P)

erode ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะ[v.] (cha) EN: cleanse ; wash away ; erode ; corrode FR:
กัด[v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกร่อน[v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode ; attack FR: corroder ; attaquer ; éroder
กัดเซาะ[v. exp.] (kat sǿ) EN: erode ; scour FR: éroder
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
สึกหรอ[v.] (seukrø) EN: wear away ; disintegrate ; be eroded ; become depleted ; erode ; deteriorate ; depreciate FR: éroder ; ronger
เซาะ[v.] (sǿ) EN: erode ; undermine ; scour out ; wash out ; chisel ; gouge out FR: ronger ; éroder
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes thailandicus FR: Articerodes thailandicus
บุตรีตระสุม[n.] (buttrītrasu) EN: Clerodendrum chinense FR: Clerodendrum chinense
เห็ดไข่หงส์[n. exp.] (het khai ho) EN: Scleroderma citrinum FR: Scleroderma citrinum
เกซอนลา[n. exp.] (kē søn lā) EN: Clerodendrum quadriloculare FR: Clerodendrum quadriloculare
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded FR: corrodé ; rongé ; usé
แมลงสีเสียด[n. exp.] (malaēngsīsī) EN: Water Scorpion Beetle ; Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum FR: Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum
มังกรคาบแก้ว[n. exp.] (mangkøn khā) EN: Bleeding heart FR: Clérodendron de Tomson [m]
นางแย้ม[n.] (nāngyaēm) EN: Clerodendrum FR: Clerodendrum
นางแย้ม[n.] (nāngyaēm) EN: Clerodendrum chinense FR: Clerodendrum chinense
นางแย้มช่อห้อย[n. exp.] (nāngyaēm ch) EN: Clerodendrum deflexum FR: Clerodendrum deflexum
นางแย้มดอย[n. exp.] (nāngyaēm dø) EN: Clerodendrum subscaposum FR: Clerodendrum subscaposum
นางแย้มจีน[n. exp.] (nāngyaēm Jī) EN: Clerodendrum bungei FR: Clerodendrum bungei
นางแย้มป่า[n. exp.] (nāngyaēm pā) EN: Clerodendrum infortunatum FR: Clerodendrum infortunatum
นมสวรรค์[n.] (nomsawan ) EN: Clerodendrum paniculatum FR: Clerodendrum paniculatum
พนมสวรรค์[n.] (phanomsawan) EN: Clerodendrum paniculatum FR: Clerodendrum paniculatum
พนมสวรรค์ต้น[n. exp.] (phanomsawan) EN: Clerodendrum smitinandii FR: Clerodendrum smitinandii
ผีเสื้อแสนสวย[n. exp.] (phīseūa saē) EN: Blue Butterfly ; Clerodendrum ugandense Prain FR:
พุดราชา[n. exp.] (phut rāchā) EN: Clerodendrum schmidtii FR: Clerodendrum schmidtii
ปิ้งขาว[n. exp.] (ping khāo) EN: Clerodendrum colebrookianum FR: Clerodendrum colebrookianum
โรคหนังแข็ง[n. exp.] (rōk nang kh) EN: scleroderma ; systemic sclerosis FR:
สำมะงา[n.] (samma-ngā) EN: Garden Quinine ; Seaside Clerodendron ; Volkameria inermis FR: Volkameria inermis
สึกกร่อน[v.] (seukkrǿn) EN: be worn away ; be worn down ; be abraded ; be eroded ; be corroded FR: s'abraser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า erode
Back to top