restore

แปลว่า


vt ฟื้นฟู
ความหมายเหมือนกับ: build up , refresh , strengthen
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กลับแข็งแรง
vt ซ่อมแซม
ความหมายเหมือนกับ: fix , mend , repair
คำที่เกี่ยวข้อง: ปฏิสังขรณ์