publish

แปลว่า


vi จัดพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: reprint , issue , distribute
คำที่เกี่ยวข้อง: ตีพิมพ์ , ออกหนังสือ , จัดพิมพ์ออกจำหน่าย
vt ลงข่าว
ความหมายเหมือนกับ: reprint , issue , distribute
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงพิมพ์ , ลงหนังสือ , ตีพิมพ์ , จัดพิมพ์