objective

แปลว่า


adj ไม่ลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: unbiased , impartial , fair
คำที่เกี่ยวข้อง: ยุติธรรม
คำตรงข้าม: partial , unfair
adj ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: real
คำตรงข้าม: subjective
n เป้าหมาย
ความหมายเหมือนกับ: object , purpose , intention
คำที่เกี่ยวข้อง: วัตถุประสงค์
คำตรงข้าม: aimlessness

คำที่มี "objective" ในคำ


objective case n กรรมการก (ทางไวยากรณ์)

objectively adv อย่างยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: impartially
คำตรงข้าม: partially

objectively adv ู่อย่างถูกต้อง

objectiveness n ความเป็นรูปธรรม

end objective n จุดหมายปลายทาง
ความหมายเหมือนกับ: final intention , goal , end , target , mission

nonobjective adj เกี่ยวกับนามธรรม
ความหมายเหมือนกับ: illusory
คำตรงข้าม: objectiveค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top