ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partially*, -partially-

partially ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partially (adv.) บางส่วน Syn. uncompletely Ops. completely
English-Thai: Nontri Dictionary
partially(adv) เพียงบางส่วน,ไม่สมบูรณ์,ไม่ทั้งหมด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึ่งๆ กลางๆ (adv.) partially See also: unfinished, incompletely
เผยอ (v.) open partially See also: raise or lift slightly, be slightly part Syn. แย้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Discovery has been partially revived.ดิสคัเฟอรีที่ได้รับการฟื้นฟู บางส่วน
I wouldn't have the heart to just cut down something if it wasn't partially mine, which, of course, it was.ชั้นไม่สนหรอกว่าจะตัดต้นมะเดื่อของใคร ซึ่งจริงๆมันก็เป็นของชั้น # เสียงเพรียก #
Let go. It's partially my fault. Hey Jae-gu, I'm sorry.ไปเหอะ ฉันก็มีส่วนผิด เฮ้ แจกู ฉันเสียใจ
I think it's also partially because everyone else is lookin' at her like hey Cody's just a bum, Cody's this, Cody's that, Cody's this.ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะคนอื่นๆเป็นอย่างที่เธอชอบ โคดี้ต้องอย่างนั้น โค้ดี้ต้องอย่างนี้ โคดี้ต้องอย่างโน้น
His lungs were partially filled with blood and water.ปอดทั้งสองข้างของเขาเต็มไปด้วยเลือดและน้ำ
Got bathed in cytomes and partially differentiated.มันก็แวะอาบน้ำที่ cytomes และส่วนต่างๆแตกต่างกัน
Means he's partially deaf in the right.หมายถึงหูข้างขวา เขาหนวกบางส่วน
The skin abrasions, they're indicative of a knife of a partially serrated edge.ฟันปลานี่ระบุได้ว่า ทำจากใบมีดที่เป็นซี่ๆ
(Brennan) When you shot your brother, the force partially dislocated his shoulder, while the bullet traveled through the torso in a fatal trajectory, grazing three ribs.เมื่อคุณยิงน้องชายคุณแล้ว แรงยิงทะลุผ่านจากไหล่ของเขา ขณะที่กระสุนวิ่งผ่านลำตัว ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนซี่โครง 3 แห่ง
A few days later a partially muscled skeleton stands in a hallway and screams for a moment before vanishing.ไม่กี่วันต่อมา... ... โครงกระดูกติดเนื้อบางส่วน ยืนจังก้าตรงทางเดิน... ... กรีดร้องอยู่พักนึง ก่อนจะหายไป
Their motor cortex is partially exposed at the back of their neck.โจมตีที่สมองควบคุม จะมีช่องอยู่ที่ด้านหลังลำคอ
Well, the tissue would've partially metabolizedเอ่อ เนื้อเยื่อจะถูกเผาผลาญบางส่วน

partially ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, 秉公] justly; impartially

partially ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メレナ;メレーナ[, merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood)
半搗き[はんつき, hantsuki] (n) (See 玄米) light-brown rice; half-polished rice; partially polishing rice
半順序集合[はんじゅんじょしゅうごう, hanjunjoshuugou] (n) {math} partially ordered set; poset; semi-ordered set
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] (n,adj-no) {comp} partially populated
飲みかけ;飲み掛け;飲掛け[のみかけ, nomikake] (n,adj-no) partially consumed drink; partially consuming a drink
飲みかける;飲み掛ける;飲掛ける[のみかける, nomikakeru] (v1,vt) to start to drink; to try to drink; to partially drink
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P)
見せパン[みせパン, mise pan] (n) pants (underwear) to be (partially) shown; (partially) showing one's pants (underwear)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no)

partially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little ; partly ; partially FR: certain ; quelque ; un peu de
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khr) EN: partially ; unfinished ; incompletely FR:
เผยอ[v.] (phayoē) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part ; tilt FR: entrouvrir ; écarter
เซตอันดับบางส่วน[n. exp.] (set andap b) EN: partially ordered set FR:
ตาฟาง[v.] (tāfāng) EN: have a blurred vision ; have a poor eyesight ; have poor vision ; have poor eyesight ; be partially blind FR:
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
ไม่เลือกหน้า[adv.] (mai leūak n) EN: without discrimination ; without distinction;impartially FR: sans discrimination ; sans distinction
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
อย่างยุติธรรม[adj.] (yāng yutith) EN: fairly ; impartially FR:
ยุติธรรม[adv.] (yuttitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally FR:

partially ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teilmöbliert {adj}partially furnished; partly furnished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partially
Back to top