manufacture

แปลว่า


vt ผลิตด้วยเครื่องจักร
ความหมายเหมือนกับ: make , produce
คำที่เกี่ยวข้อง: ประดิษฐ์ , ทำ , สร้าง
คำตรงข้าม: destroy , demolish
vi ผลิตด้วยเครื่องจักร
คำที่เกี่ยวข้อง: ประดิษฐ์ , ทำ , สร้าง
vt ผลิตสารเคมี (ทางชีวเคมี)
คำที่เกี่ยวข้อง: สร้างสารที่จำเป็นต่อร่างกาย
n ผลผลิต
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลิตผล , สิ่งที่ผลิตขึ้นมา , งานผลิต
n การผลิตด้วยเครื่องจักร
ความหมายเหมือนกับ: production , development , making
คำที่เกี่ยวข้อง: การอุตสาหกรรม , การสร้าง , การทำ