jail

แปลว่า


vt จำคุก
ความหมายเหมือนกับ: imprison , confine , detain
คำที่เกี่ยวข้อง: กักขัง , จองจำ , เข้าตาราง
คำตรงข้าม: free , release
n เรือนจำ
ความหมายเหมือนกับ: slammer , prison , nick
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้องขัง , คุก , ตะราง

ตัวอย่างประโยค


It's better than spending that time in jail, isn't it? มันก็ดีกว่าการไปใช้เวลาช่วงนั้นในคุก มิใช่หรือ?

คำที่มี "jail" ในคำ


jailbird n คนขี้คุก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: convict , con

jailbreak n การแหกคุก

jailer n ผู้คุม
ความหมายเหมือนกับ: warder , warden , gaoler

jailhouse n คุก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: jail , prison

cloister jail n สถานดัดสันดาน
ความหมายเหมือนกับ: prison , penal institution , confined placeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top