initial

แปลว่า


adj ชั้นต้น
ความหมายเหมือนกับ: beginning , introductory , primary
คำที่เกี่ยวข้อง: เบื้องต้น , เริ่มแรก
vt ลงชื่อแรก
ความหมายเหมือนกับ: underwrite , sign , endorse , inscribe
คำที่เกี่ยวข้อง: เซ็นชื่อแรก / อักษรแรกของชื่อ
n อักษรแรกของชื่อ