illustrate

แปลว่า


vt เป็นตัวอย่างของ
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นลักษณะของ , มีคุณสมบัติของ
vi แสดงตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: demonstrate , exemplify , explain
คำที่เกี่ยวข้อง: อธิบายด้วยตัวอย่าง , กล่าวเปรียบเทียบ
vt แสดงตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: demonstrate , exemplify , explain
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้ตัวอย่าง , ให้คำอธิบาย , กล่าวเปรียบเทียบ
vt ใส่ภาพประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: adorn , embellish , illuminate , paint , color
คำที่เกี่ยวข้อง: ตกแต่งด้วยภาพ , วาดภาพประกอบ , ระบายสีสัน

ตัวอย่างประโยค


Can you illustrate that? คุณช่วยอธิบายสิ่งนั้นหน่อยได้ไหม?

คำที่มี "illustrate" ในคำ


illustrate with phrv ตกแต่งด้วยรูปภาพ

illustrated adj แสดงชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: descriptive , visible
คำตรงข้าม: ambiguous , abstractค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top