illustrate

แปลว่า


vt เป็นตัวอย่างของ
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นลักษณะของ , มีคุณสมบัติของ
vi แสดงตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: demonstrate , exemplify , explain
คำที่เกี่ยวข้อง: อธิบายด้วยตัวอย่าง , กล่าวเปรียบเทียบ
vt แสดงตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: demonstrate , exemplify , explain
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้ตัวอย่าง , ให้คำอธิบาย , กล่าวเปรียบเทียบ
vt ใส่ภาพประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: adorn , embellish , illuminate , paint , color
คำที่เกี่ยวข้อง: ตกแต่งด้วยภาพ , วาดภาพประกอบ , ระบายสีสัน

ตัวอย่างประโยค


Can you illustrate that? คุณช่วยอธิบายสิ่งนั้นหน่อยได้ไหม?