ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

descriptive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *descriptive*, -descriptive-

descriptive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descriptive (adj.) ซึ่งพรรณา See also: ซึ่งบรรยาย Syn. expressive, imaginary, literary, figurative
English-Thai: HOPE Dictionary
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague
English-Thai: Nontri Dictionary
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
descriptive anatomyกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descriptiveแบบเชิงพรรณนา,แบบบรรยาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โร (adj.) swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children) See also: distended Syn. โต, ป่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I found far more descriptive and modified linguistics.ผมพบว่าการบรรยายห่างไกลกันมาก - และมีการแก้ไขภาษา
"Para-human is a descriptive term used"เหนือมนุษย์" คือคำอธิบายที่ใช้เรียก
He trolls the Internet and is selecting women with a strong online presence and who frequently post their fantasies with descriptive detail.เขาท่องอินเทอร์เน็ทและเลือกผู้หญิง ที่มีตัวตนในโลกออนไลน์ชัดเจน โพสท์บ่อยๆ ถึงจินตนาการของตัวเองโดยละเอียด
Now, uh, getting back to your days working at that descriptively named gentleman's club,ตอนนี้ เอ่อ ถอยกลับไปยังเวลา การทำงานที่คลับของเจนเทิลแมนช่างเป็นชื่อ ที่บรรยายประเภทของคลับนั้นได้เลย
The girls are usually quite descriptive.ปกติพวกนางออกจะพูดเก่ง

descriptive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 画法几何 / 畫法幾何] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)
[de, ㄉㄜ˙, 的] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive
记述[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 记述 / 記述] make a descriptive record (of events)

descriptive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人文地理[じんぶんちり;じんもんちり, jinbunchiri ; jinmonchiri] (n) descriptive geography
歌枕[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry
画法幾何学[がほうきかがく, gahoukikagaku] (n) descriptive geometry
記事文[きじぶん, kijibun] (n) descriptive composition
記述名[きじゅつめい, kijutsumei] (n) {comp} descriptive name
記述文法[きじゅつぶんぽう, kijutsubunpou] (n) {ling} descriptive grammar
記述的[きじゅつてき, kijutsuteki] (adj-na) descriptive
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] (n) {comp} descriptive markup
記述的妥当性[きじゅつてきだとうせい, kijutsutekidatousei] (n) {ling} descriptive adequacy
記述的科学[きじゅつてきかがく, kijutsutekikagaku] (n) (See 説明的科学) descriptive science
記述言語学[きじゅつげんごがく, kijutsugengogaku] (n) descriptive linguistics
Japanese-English: COMDICT Dictionary
記述名[きじゅつめい, kijutsumei] descriptive name
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] descriptive markup

descriptive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรยาย[adj.] (banyāi) EN: descriptive FR:
เชิงบรรยาย[adj.] (choēng bany) EN: descriptive ; narrative FR:
เชิงพรรณนา[adj.] (choēng phan) EN: descriptive FR: descriptif
กายวิภาคศาสตร์พรรณนา ; กายวิภาคศาสตร์เชิงพรรณนา[n. exp.] (kāiyawiphāk) EN: descriptive anatomy FR:
การวิจัยเชิงบรรยาย[n. exp.] (kān wijai c) EN: descriptive research FR:
การวิจัยเชิงพรรณนา[n. exp.] (kān wijai c) EN: descriptive research FR: recherche descriptive [f]
พรรณนา[adj.] (phannanā) EN: descriptive FR: descriptif
ภาษาศาสตร์วรรณนา[n. exp.] (phāsāsāt wa) EN: descriptive linguistics FR:
เรขาคณิตพรรณนา[n. exp.] (rēkhākhanit) EN: descriptive geometry FR: géométrie descriptive [f]
สถิติเชิงบรรยาย[n. exp.] (sathiti cho) EN: descriptive statistics FR: statistique descriptive [f]
สถิติเชิงพรรณนา ; สถิติพรรณนา[n. exp.] (sathiti cho) EN: descriptive statistics FR: statistique descriptive [f]
สถิติพรรณนา ; สถิติเชิงพรรณนา[n. exp.] (sathiti pha) EN: descriptive statistics FR: statistique descriptive [f]

descriptive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschreibbarkeit {f}descriptiveness
beschreibend {adj}descriptive
beschreibend {adv}descriptively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า descriptive
Back to top