harmful

แปลว่า


adj ซึ่งให้โทษ
ความหมายเหมือนกับ: damaging , hurtful , injurious
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นโทษ , อันตราย , ซึ่งเป็นอันตราย , ซึ่งมุ่งร้าย
คำตรงข้าม: beneficial , healthful , useful

คำที่มี "harmful" ในคำ


harmfully adv อย่างเป็นอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: damagingly , hurtfully , injuriously
คำตรงข้าม: beneficially , healthfully , usefully

harmfulness n ความเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: ill , damage

nonharmful adj เหมาะสำหรับดื่ม
ความหมายเหมือนกับ: nonvenomous , nontoxic
คำตรงข้าม: poisonous , toxicค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top