fraction

แปลว่า


n เลขเศษส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: จำนวนเล็กน้อย , เศษ , การแตกออกเป็นเศษ
n จำนวนเล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนน้อย , ส่วนปลีกย่อย , จำนวนเล็กน้อย , เศษ , การแตกออกเป็นเศษ
n ชิ้นส่วน
ความหมายเหมือนกับ: element , part , portion
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วน
n การตกผลึกเป็นชิ้นเล็กๆ (เคมี)