foreign

แปลว่า


adj เกี่ยวกับต่างประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับต่างชาติ

ตัวอย่างประโยค


All foreign nationals are being advised to leave the country. ชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ