ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outlander

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outlander*, -outlander-

outlander ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outlander (n.) คนแปลกหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He tore up two grown men... and was about to eat the king himself... when the Outlander stuck his sword in it.มันกระชาก ชายร่างโตสองคน... . และจะขย้ำกิน ตัวของราชา
And my judgment is that the Outlander is correct.และคำตัดสินของข้าคือ คนแปลกหน้าถูกต้อง
So who are you, Outlander? .งั้นเจ้าเป็นใคร เจ้าคนแปลกหน้า?
You know, Outlander... we trade in every direction for a thousand miles.เจ้ารู้มั้ย คนต่างถิ่น.. เราค้าขายในทุก ๆ ทิศ ไปเป็น พัน ๆ ไมล์
Wulfric, you take the Outlander.วูลฟริค เจ้าไปกับคนต่างถิ่น
Outlander, I wanted--เจ้าคนแปลกหน้า ข้าต้องการ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outlander
Back to top