fathom

แปลว่า


n หน่วยวัดความลึกของน้ำ (มีค่าเท่ากับ 6 ฟุตหรือ1.8 เมตร)
คำที่เกี่ยวข้อง: ระยะลึก 6 ฟุต
vt วัดความลึกของน้ำ
vt เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: comprehend , penetrate
คำที่เกี่ยวข้อง: หยั่งรู้