endure

แปลว่า


vi คงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: last , survive
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่รอด , รอดมาได้
vi อดทน
ความหมายเหมือนกับ: bear , tolerate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทน , ยืนหยัด , ทนทาน , คงทน
vt อดทน
ความหมายเหมือนกับ: bear , tolerate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทน , ยืนหยัด , ทนทาน , คงทน

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top