endear

แปลว่า


vt ทำให้เป็นที่รักใคร่
ความหมายเหมือนกับ: attach , charm
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ได้รับความรักใคร่ , ทำให้ได้รับความชื่นชอบ

คำที่มี "endear" ในคำ


endear to phrv ทำให้เป็นที่รักสำหรับ

endearing adj ซึ่งเป็นที่รัก
ความหมายเหมือนกับ: appealing , likable , lovable

endearment n การทำให้เป็นที่รัก
ความหมายเหมือนกับ: affection , fondness , loveค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top