element

แปลว่า


n จำนวนเล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งเล็กน้อย
n ธาตุ
n สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: สภาพที่เป็นธรรมชาติ , ธรรมชาติ
n องค์ประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: component , constituent , portion
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนประกอบ , ปัจจัย , ปัจจัยสำคัญ , ส่วนสำคัญ