discount

แปลว่า


n การลดราคา
ความหมายเหมือนกับ: allowance , reduction
คำตรงข้าม: addition
vt ลดราคา
ความหมายเหมือนกับ: belittle , minimize , derogate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้น้อยลง
คำตรงข้าม: esteem

ตัวอย่างประโยค


This is a discount card for Chinese restaurant. นี่เป็นบัตรส่วนลดสำหรับภัตตาคารจีน

คำที่มี "discount" ในคำ


cash discount n การลดราคาสำหรับผู้ที่จ่ายเงินสดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top