ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-discount-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discount, *discount*,

-discount- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is a discount card for Chinese restaurantนี่เป็นบัตรส่วนลดสำหรับภัตตาคารจีน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I get a discount and there's a whole section of books in my area.ได้ซื้อหนังสือที่ฉันสนใจถูก ๆ ด้วย
You get a special discount for being good-looking.เธอจะได้ส่วนลดพิเศษ เพราะหน้าตาดีนะ.
Any discount if I buy the whole set?ถ้าผมอยากซื้อทั้งชุด ลดได้เท่าไร
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน
Look, I'm not trying to discount your experience.ผมไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกคุณหรอกนะ
I thought the novelty of my aarp discount would wear off,อะไร ว่าข้อได้เปรียบเรื่องความแปลกใหม่ ของชายวัยเกษียณอายุจะหมดไป
This is my employee discount card.นี่เป็นบัตรส่วนลดของพนักงาน
So they can lead your discount demon army?เพื่อให้พวกนั้นนำทัพ ปีศาจสวะของแกเรอะ?
Nothing's coming up under Meineke other than discount mufflers.เข้าไม่ถึงข้อมูลของเมนิกเก้ ข้อมูลอื่นๆมากไปกว่านี้เลย
If you're serious about the trip, it's $550, but you might get a discount because of the no-show.ถ้าคุณจริงจังเรื่องการเดินทาง ราคา 550 แต่ลดได้ถ้าไม่ดูการแสดง
But how can you discount that?แล้วทำไม คุณไม่นับเรื่องนั้น
You're gonna discount Dr. Browning?คุณจะเลิกไว้ใจ ดร.บราวนิ่งหรอ

-discount- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折现率[zhé xiàn lǜ, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, 折现率 / 折現率] discount rate
贴现率[tiē xiàn lǜ, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, 贴现率 / 貼現率] discount rate
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)

-discount- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカデミックディスカウント[, akademikkudeisukaunto] (n) academic discount
スカイメイト;スカイメート[, sukaimeito ; sukaime-to] (n) student discount air ticket (wasei
ディスカウントショップ[, deisukauntoshoppu] (n) discount shop
ディスカウントストア[, deisukauntosutoa] (n) discount store
ディスカウントセール[, deisukauntose-ru] (n) discount sale
ボリュームディスカウント[, boryu-mudeisukaunto] (n) volume discount
割り引き券;割引券[わりびきけん, waribikiken] (n) discount coupon or ticket
割引が効く[わりびきがきく, waribikigakiku] (exp,v5k) to be able to get a (type of) discount
割興[わりこう, warikou] (n) discount industrial bank bond
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount
早割[はやわり, hayawari] (n) discount for early booking
格安航空券[かくやすこうくうけん, kakuyasukoukuuken] (n) discount airline ticket; (P)
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)
銀行割引[ぎんこうわりびき, ginkouwaribiki] (n) banker's discount; bank discount

-discount- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราคิดลด[n. exp.] (attrā khit ) EN: discount rate FR:
อัตราส่วนลด[n. exp.] (attrāsūan l) EN: discount rate FR:
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount FR: décompter ; déduire ; ôter ; retirer
การลดราคา[n. exp.] (kān lot rāk) EN: price reduction ; discount FR: remise [f] ; rabais [m] ; ristourne [f] ; discount [m] (anglic.)
คูปองส่วนลด[n. exp.] (khūpøng sua) EN: discount coupon FR: bon de réduction [m]
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.) ; on sale FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
ราคาส่วนลด[n. exp.] (rākhā suanl) EN: discount FR:
ร้านขายสินค้าราคาถูก[n. exp.] (rān khāi si) EN: discount store FR:
รับช่วงซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน[X] (rap chūang ) EN: discount bills of exchange FR:
ส่วนลด[n.] (suanlot) EN: discount ; reduction ; rebate FR: remise [f] ; escompte [m] ; réduction [f] ; rabais [m] ; ristourne [f]
ส่วนลดจ่าย[n. exp.] (suanlot jāi) EN: sales discount FR:
ส่วนลดการค้า[n. exp.] (suanlot kān) EN: trade discount FR:
ส่วนลดเงินสด[n. exp.] (suanlot ngo) EN: cash discount FR:
ส่วนลดรับ[n. exp.] (suanlot rap) EN: purchase discount ; discount received FR:
ส่วนลดตามปริมาณ[n. exp.] (suanlot tām) EN: quantity discount FR:
ส่วนลดธนาคาร[n. exp.] (suanlot tha) EN: bank discount FR:
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้[n. exp.] (suan tam kw) EN: bond discount FR:
ต๋ง[v.] (tong) EN: take a commission ; take a rake-off ; take a fee ; discount winnings FR:

-discount- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barzahlungsrabatt {m}cash discount
Rabatt {m} | mit 4 Prozent Rabattdiscount | at a 4 percent discount
Mengenrabatt {m}quantity discount
Rabattmarke {f}trading stamp; discount ticket
Händlerrabatt {m}trade discount
Volumenrabatt {m}volume discount

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -discount-
Back to top