ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

derogate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *derogate*, -derogate-

derogate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
derogate (vi.) ทำให้น้อยลง (คำทางการ) See also: ลดความสำคัญลง Syn. denigrate, discount Ops. esteem
derogate (vi.) บิดเบือน See also: เบี่ยนเบน Syn. detract, disparage
derogate from (phrv.) ทำให้ลดน้อยลง (โดยเฉพาะสิ่งที่ดี) See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ถดถอย
English-Thai: Nontri Dictionary
derogate(vt) เอาไปเสีย,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เสียงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
derogate the rightลิดรอนสิทธิ, เพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า derogate
Back to top