digest

แปลว่า


vt เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: understand , grasp
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึมซาบ , หยั่งถึง
คำตรงข้าม: misunderstand
vt ตัดทอน
ความหมายเหมือนกับ: summarize , condense
คำที่เกี่ยวข้อง: ย่อสั้นๆ
n บทสรุป
ความหมายเหมือนกับ: abstract , brief
คำที่เกี่ยวข้อง: งานย่อ , บทสรุปใจความสำคัญ , บทคัดย่อ
คำตรงข้าม: amplification
n ประมวลกฎหมาย
vt ย่อยอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: absorb , ingest
คำที่เกี่ยวข้อง: ย่อย
vi ย่อยอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: absorb , ingest
คำที่เกี่ยวข้อง: ย่อย
n หนังสือที่รวบรวมบทความ
n หนังสือรวบรวมบทความหรือเรื่องราวสั้นๆ