create

แปลว่า


vt แต่งตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: appoint
vt สร้าง
ความหมายเหมือนกับ: make
vt สร้างสรรค์
คำที่เกี่ยวข้อง: ประดิษฐ์

ตัวอย่างประโยค


We worked hard to create a solution. พวกเราทำงานหนักเพื่อหาทางแก้ปัญหา

คำที่มี "create" ในคำ


create a scene idm บอกให้รู้กันทั่ว

created adj ซึ่งสร้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: manufactured , formed , worked

procreate vt ทำให้กำเนิด
ความหมายเหมือนกับ: impregnate , breed , produce

procreate vi ให้กำเนิด
ความหมายเหมือนกับ: impregnate , breed , produce

recreate vi พักผ่อนหย่อนใจ
ความหมายเหมือนกับ: recuperate , refresh

recreate vt สร้างใหม่
ความหมายเหมือนกับ: reassessค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top