create

แปลว่า


vt แต่งตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: appoint
vt สร้าง
ความหมายเหมือนกับ: make
vt สร้างสรรค์
คำที่เกี่ยวข้อง: ประดิษฐ์

ตัวอย่างประโยค


We worked hard to create a solution. พวกเราทำงานหนักเพื่อหาทางแก้ปัญหา