carry

แปลว่า


n การขนส่ง
ความหมายเหมือนกับ: portage
vt ขนส่ง
ความหมายเหมือนกับ: convey , transport
คำที่เกี่ยวข้อง: บรรทุก
vt ขยายไปสู่
ความหมายเหมือนกับ: extend
vi จดทะเบียน
ความหมายเหมือนกับ: enroll
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงทะเบียน
vt ชักนำทางความรู้สึก
vi เดินทาง
vt ตั้งครรภ์
ความหมายเหมือนกับ: be pregnant with
คำที่เกี่ยวข้อง: ท้อง , อุ้มท้อง
vt ถือไว้
ความหมายเหมือนกับ: hold
คำที่เกี่ยวข้อง: หอบไว้
vt บรรจุ
ความหมายเหมือนกับ: contain
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่
vt บอกข่าว
ความหมายเหมือนกับ: impart
คำที่เกี่ยวข้อง: แจ้งข่าว , แจ้งข้อมูล
vt แบก
คำที่เกี่ยวข้อง: แบกรับ , รับ
vt ประพฤติ
ความหมายเหมือนกับ: behave , comport
คำที่เกี่ยวข้อง: ปฎิบัติตัว
vi เป็นสื่อนำ
ความหมายเหมือนกับ: take
คำที่เกี่ยวข้อง: นำพาไป
vt พก
vi มี (โทษ, ค่าปรับ)
vt ยึด (รองรับน้ำหนัก)
n ระยะ
ความหมายเหมือนกับ: range
vt ส่ง (จดหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: post
vt สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: sustain
คำที่เกี่ยวข้อง: ค้ำจุน

ตัวอย่างประโยค


Let me carry your suitcase!. ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าให้นะ
We got as much as we could carry. พวกเราได้มามากเท่าที่จะขนมาได้
I don't think you should carry on doing that. ฉันคิดว่าคุณไม่ควรทำสิ่งนั้นต่อ