bank

แปลว่า


n ธนาคาร
n เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน
คำที่เกี่ยวข้อง: เงินพนัน
n ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่สำรองเอาไว้
vt เอาเงินฝากธนาคาร
ความหมายเหมือนกับ: deposit
คำที่เกี่ยวข้อง: เอาเงินเข้าธนาคาร
คำตรงข้าม: withdraw
vt สะสม
n ตลิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: embankment , levee
คำที่เกี่ยวข้อง: ชายฝั่ง , เขื่อน , ฝั่ง
n หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล)
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ตื้นเขิน
n ที่ลาดชัน
คำที่เกี่ยวข้อง: การลาดเอียง
n ทิวยาว
คำที่เกี่ยวข้อง: เทือก , แถว , แนว
vt เอามากอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นกอง
vt ทำให้เอียง
คำที่เกี่ยวข้อง: (เครื่องบิน) เอียงเล็กน้อย
vt ใส่ขี้เถ้าลงในไฟเพื่อให้ความร้อนลดลงและไหม้ช้า

รูปภาพ


bank ธนาคารธนาคาร

หมวดคำ