anxious

แปลว่า


adj ที่ทำให้เกิดความกังวล
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ทำให้เกิดความกลัว , ที่เต็มไปด้วยความกังวล
adj ที่วิตกกังวล
ความหมายเหมือนกับ: worried , concerned , uneasy
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่วิตก , ที่กังวล , ที่กระวนกระวาย , ที่ร้อนใจ , ช่างวิตก
คำตรงข้าม: calm , relaxed

คำที่มี "anxious" ในคำ


anxiously adv อย่างร้อนรนใจ
ความหมายเหมือนกับ: concernedly , carefullyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top