anxiety

แปลว่า


n ความวิตกกังวล
ความหมายเหมือนกับ: worry , concern , uneasiness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความกังวล , ความวิตก , ความห่วงใย
คำตรงข้าม: relief
n สิ่งที่ทำให้กังวล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top