ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-anxiety-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anxiety, *anxiety*,

-anxiety- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมกไหม้ (v.) be weighed down with anxiety or bitterness See also: be burning with anxiety or bitterness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Bill can begin to decrease it once his anxiety lessens about being attacked...และบิลล์เริ่มลดมันได้ ครั้งหนึ่งเขาห่วง เกี่ยวกับถูกทำร้ายโดยคนไข้ของเขา
Holding hands like this, my anxiety goes away.กุมมือไว้แบบนี้ แล้วความกังวลของเธอจะหายไป
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม
Having a child should be something that makes us both happy and excited, not a cause of all this tension and anxiety and...การมีลูกอาจทำให้เรามีความสุข ทำให้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้น แต่ต้องไม่ทำให้เราเครียดหรือกลุ้มใจ...
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น
Obsessive compulsives ease the anxiety by performing the compulsion.พวกย้ำคิดย้ำทำจะคลายความวิตกกังวล/Nได้ด้วยการแสดงออกถึงแรงกดดัน
Stop already, all right! You know how I get with this anxiety shit.พอได้แล้ว นายก็รู้ว่ามันทำให้ฉันเครียด
Of course you feel anxiety when leaving your kids with strangers.แน่นอนว่าพวกคุณคงรู้สึกกังวล เมื่อต้องทิ้งลูก ๆ คุณไว้กับคนแปลกหน้า
Because it will lower your anxiety and help you get better.เพราะมันจะช่วยลดความวิตกจริตของคุณ และทำให้คุณอาการดีขึ้นไง
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด!
What about the anxiety I'm feeling as an actress?แล้วความตื่นเต้นของฉันในฐานะนักแสดงล่ะ
It's an anxiety dream.มันเป็นฝันที่เกิดจากความกังวลน่ะ

-anxiety- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia
去勢不安[きょせいふあん, kyoseifuan] (n) castration anxiety
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety
気苦労[きぐろう, kigurou] (n) worry; care; anxiety
気遣わしい[きづかわしい, kidukawashii] (adj-i) anxiously; with anxious looks; with anxiety
気骨[きぼね, kibone] (n) worry; care; anxiety
騒がせる[さわがせる, sawagaseru] (v1) to disturb; to alarm; to agitate; to cause anxiety (to); to trouble

-anxiety- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการวิตกกังวล[n. exp.] (ākān witok ) EN: anxiety FR:
ความห่วงใย[n.] (khwām huang) EN: worry ; care ; anxiety ; concern FR: souci [m] ; préoccupation [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppū) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering FR: souffrance [f]
ความกังวล[n.] (khwām kangw) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern ; alarm FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m] ; alarme [f]
ความกังวลใจ[n.] (khwām kangw) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise FR:
ความกระวนกระวาย[n.] (khwām krawo) EN: anxiety FR:
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
หมกไหม้[adj.] (mokmai) EN: weighed down with anxiety ; burning with bitterness ; tormented FR:
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: lust ; ill will ; sloth in indolence ; anxiety and doubt FR:
โรคกลัวการพูดในที่สาธารณะ[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: glossophobia ; speech anxiety ; fear of public speaking FR:
โรคกลัวสังคม[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: social anxiety disorder (SAD) ; social phobia FR:
โรควิตกกังวล[n. exp.] (rōk witokka) EN: anxiety disorder FR:
ร้อนรน[v. exp.] (rønron) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious FR: être impatient
ร้อนรน[adj.] (rønron) EN: worried ; full of anxiety ; agitated FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]
วิตกวิจาร[adj.] (witok wijān) EN: overconcerned ; full of anxiety ; hypersensitive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -anxiety-
Back to top