หมวดคำภาษาอังกฤษ > ห้องสมุด (library)

หมวด ห้องสมุด (library)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

atlas
n
หนังสือแผนที่

author
n
ผู้เขียน

book
n
หนังสือ

card catalog
n
กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร

drawer
n
ลิ้นชัก

encyclopedia
n
สารานุกรม

n
วารสาร

librarian
n
บรรณารักษ์

library
n
ห้องสมุด

magazine
n
นิตยสาร

newspaper
n
หนังสือพิมพ์

n
วารสารที่ออกตามกำหนด

row
row
n
แถว

shelf
n
หิ้ง

title
n
ชื่อเรื่อง

videotape
n
แผ่นฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพโทรทัศน์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top