หมวดคำภาษาอังกฤษ > ห้องสมุด (library)

หมวด ห้องสมุด (library)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป คำศัพท์ ประเภท ความหมาย
atlas atlas n หนังสือแผนที่
author author n ผู้เขียน
book book n หนังสือ
card catalog card catalog n กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
drawer drawer n ลิ้นชัก
encyclopedia encyclopedia n สารานุกรม
journal n วารสาร
librarian librarian n บรรณารักษ์
library library n ห้องสมุด
magazine magazine n นิตยสาร
newspaper newspaper n หนังสือพิมพ์
periodical n วารสารที่ออกตามกำหนด
row row n แถว
shelf shelf n หิ้ง
title title n ชื่อเรื่อง
videotape videotape n แผ่นฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพโทรทัศน์


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top