ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atlas

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atlas*, -atlas-

atlas ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atlas (n.) กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
atlas (n.) หนังสือแผนที่ See also: สมุดแผนที่ Syn. book of maps
English-Thai: HOPE Dictionary
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
English-Thai: Nontri Dictionary
atlas(n) สมุดแผนที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atlas๑. กระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง๒. หนังสือภาพ (การแพทย์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atlasหนังสือแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one's ever heard of it... and then I looked up Gelandensprung in my atlas and it wasn't there.และฉันลองค้นดูเมืองกีลาเดนสปรังค์ก็ไม่พบด้วย
Is it A, the Himalayas, B, the Atlas mountains,ข้อ a เทือกเขาหิมาลัย - ข้อ b เทือกเขาแอตลาส
You based your design on the Atlas rocket, yes?คุณออกแบบจากจรวดแอทลาสใช่มั้ย
It's longer than my copy of Atlas Shrugged.ยาวซะยิ่งกว่าบทละครหลังข่าวของฉันซะอีก
The two largest detectors are called Atlas and CMS.เราสร้างเครื่องตรวจจับของเราใน การถ่ายภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
Butterworth and Davison have developed a way to comb through the enormous amounts of data generated by CMS's archrival, the Atlas detector.บัตเตอร์และเดวิสัน ได้มีการพัฒนาวิธีการ หวีผ่านจำนวนมหาศาลของข้อมูล
This is the "Cloud Atlas Sextet"?ฮคhะต ฮŸff-Wะพrld ัะพlะพnั–ะตั• mะฐy nะพ lะพngะตr ะตั…ั–ั•t.
I call it the "Cloud Atlas Sextet".ฮ™ wะฐั• thะตั–r lะฐั•t hะพั€ะต.
There are whole movements in the Atlas that I wrote, imagining us meeting again and again in different lives and different ages.wะฐlk yะพu thrะพugh thะต dะตtะฐั–lั• ะพf ั•ะพmะต ะพf yะพur quะตั•tั–ะพnั•. Rั–ght.
The skull was severed at the atlas and axis.ส่วนกระโหลกฉีกขาด ที่กระดูกสันหลังส่วนคอและแกน
Remember how Atlas is such a control freak, he's got his whole crew on those tracking bracelets?จำวิธี Atlas เป็นเช่นการควบคุมสต เขามีลูกเรือทั้งหมดของเขา เมื่อกำไลติดตามเหล่านั้นหรือไม
So as long as Atlas is tracking them...ดังนั้นตราบใดที่ Atlas ได้ติดตามพวกเขา ...

atlas ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, 阿特拉斯] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
大地图[dà dì tú, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄊㄨˊ, 大地图 / 大地圖] atlas

atlas ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナショナルアトラス[, nashonaruatorasu] (n) national atlas
与那国蚕[よなぐにさん;ヨナグニサン, yonagunisan ; yonagunisan] (n) (uk) atlas moth (Attacus atlas)
地図帳[ちずちょう, chizuchou] (n) {comp} atlas
歴史地図[れきしちず, rekishichizu] (n) historical map; atlas
環椎[かんつい, kantsui] (n) atlas vertebra
言語地図[げんごちず, gengochizu] (n) linguistic map; linguistic atlas
雲級図[うんきゅうず, unkyuuzu] (n) cloud atlas
アトラス[, atorasu] (n) (1) Atlas; (2) atlas; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
図録[ずろく, zuroku] atlas
地図帳[ちずちょう, chizuchou] atlas

atlas ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดูกแป้นคอ[n. exp.] (kradūk paen) EN: atlas FR: atlas [m] ; première vertèbre du cou [f]
กว่างสามเขาเขาใหญ่ ; ด้วงกว่างสามเขาเขาใหญ่[n. exp.] (kwāng sām k) EN: Northern Atlas Beetle FR:
มอธหนอนกระท้อน[n. exp.] (møt nøn kra) EN: Atlas Moth FR:
หนังสือแผนที่[n. exp.] (nangseū pha) EN: atlas FR: atlas [m]
หนังสือแผนที่โลก[n. exp.] (nangseū pha) EN: world atlas FR: atlas du monde [m]
แผนที่[n.] (phaēnthī) EN: map ; chart ; atlas FR: carte [f] ; carte géographique [f] ; plan [m]
แผนที่ชุมชน[n. exp.] (phaēnthī ch) EN: atlas FR:
แผนที่เล่ม[n. exp.] (phaēnthī le) EN: atlas FR: atlas [m]
แผนที่ทางหลวง[n. exp.] (phaēnthī th) EN: road atlas FR: carte routière [f] ; atlas routier [m]
แผนที่ทางหลวงประเทศไทย[xp] (phaēnthī th) EN: Thailand road atlas FR: carte routière de Thaïlande [f] ; atlas routier de Thaïlande [m]
ผีเสื้องูเห่า[n. exp.] (phīseū ngū ) EN: Atlas moth ; Altacus atlas FR: Altacus atlas
ผีเสื้อหนอนใบกระท้อน[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Atlas moth ; Attacus atlas FR: Attacus atlas
ผีเสื้อหนอนกระท้อน[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Atlas moth ; Attacus atlas FR: Attacus atlas
ผีเสื้อยักษ์[n.] (phīseūayak) EN: Atlas moth ; Attacus atlas FR: Attacus atlas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atlas
Back to top