ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drawer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drawer*, -drawer-

drawer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drawer (n.) คนที่ผสมเหล้า (คำโบราณ) See also: บาร์เทนเดอร์
drawer (n.) ช่างวาดภาพ See also: จิตรกร
drawer (n.) ผู้ถอนเงิน See also: ผู้เซ็นเช็ค
drawer (n.) ภาพเขียน
drawer (n.) ลิ้นชัก Syn. cupboard, closet, shelf
drawers (n.) การเกงใน (โดยเฉพาะของผู้หญิง)
English-Thai: HOPE Dictionary
drawer(ดรอ'เออะ) n. ผู้ถอนเงิน (โดยตั๋วเงิน) ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก,สิ่งที่ลาก
English-Thai: Nontri Dictionary
drawer(n) ผู้ถอนเงิน,ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drawerผู้สั่งจ่าย (ตามตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลิ้นชัก (n.) drawer
กลี่ (n.) square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.)
ช่องแช่ผักผลไม้ (n.) salad drawer
ลิ้นชักโต๊ะ (n.) desk drawer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll go to the file drawer and bring it out.ฉันจะไปที่ลิ้นชักแฟ้ม และนำมาออก
The list is in the lower drawer of my desk, which you-- "First of month--"เอสเอสรายชื่ออยู่ในลิ้นชัก "ทุกต้นเดือน..."
List, lower drawer of my desk, which you handle... as cash contributions to legitimate charities sent to each official's office.ทำเป็นรายงานบริจาคการกุศล
No. Daddy found them in a drawer last week.เปล่า อาทิตย์ที่แล้ว พ่อเจอได้อยู่ในเก๊ะน่ะ
I found a picture of Jared Leto in her drawer once, so I'm pretty sure she's not harboring same- sex tendencies.ฉันก็ค่อนข้างชัวร์ว่า พี่เค้าไม่ได้เป็นพวกนิยมเพศเดียวกัน
It opened a drawer giftsIt opened a drawer gifts
He's slipping his arm in the drawer and out comes the cookie jar. All clear.มันยื่นแขนขวาลงในลิ้นชัก จริงแล้วเป็นโอ่งคุกกี้ ทราบแล้วเปลี่ยน
Probably emptying your underwear drawer right now, looking for that thing.อาจจะกำลังรื้อลิ้นชักชั้นใน คุณอยู่ก็ได้ตอนนี้ เพื่อหานั่น
My will is in the top drawer of the desk in my study.พินัยกรรมอยู่บนลิ้นชักบน ที่ห้องทำงาน
Well, maybe you would with a drawer full of clean jog bras, babe.ถ้ามีชุดวิ่งสะอาดเอี่ยมก็น่าลองนะ
I cleaned out a drawer for you.ฉันจัดตู้เสื้อผ้าให้คุณแล้ว
This locked drawer has been jimmied open and it's covered in fingerprints.ลิ้นชักนี่โดนงัดออกและก็มีรอยนิ้วมืออยู่

drawer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tì, ㄊㄧˋ, 屉 / 屜] drawer; tier; tray
抽屉[chōu ti, ㄔㄡ ㄊㄧ˙, 抽屉 / 抽屜] drawer
抽斗[chōu dǒu, ㄔㄡ ㄉㄡˇ, 抽斗] drawer
[kù, ㄎㄨˋ, 裤 / 褲] drawers; trousers; pants

drawer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドロア[, doroa] (n) drawer
がじゃがじゃ[, gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer)
ズロース[, zuro-su] (n) drawers
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P)
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with
整理ダンス;整理箪笥[せいりダンス(整理ダンス);せいりだんす(整理箪笥), seiri dansu ( seiri dansu ); seiridansu ( seiri tansu )] (n) bureau; chest of drawers; cabinet
洋服箪笥[ようふくだんす, youfukudansu] (n) wardrobe (esp. for Western clothes); chest of drawers; clothespress
片袖机[かたそでづくえ;かたそでつくえ, katasodedukue ; katasodetsukue] (n) desk with a tier of drawers on one side
用箪笥[ようだんす, youdansu] (n) small cabinet; chest of drawers; bureau
箪笥[たんす, tansu] (n) (uk) chest of drawers; bureau; cabinet; tansu; dresser; (P)

drawer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องแช่ผักผลไม้[n. exp.] (chǿng chaē ) EN: salad drawer FR:
เก๊ะ[n.] (ke) EN: drawer FR: tiroir [m]
คุณภาพดีที่สุด[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: top drawer FR: première qualité [f[ ; qualité supérieure [f]
คุณภาพสุดยอด[X] (khunnaphāp ) EN: top drawer FR:
หลักการช่องนกพิราบ[n. exp.] (lakkān chǿn) EN: Pigeonhole Principle ; Dirichlet Drawer Principle ; Shoebox principle ; Shoe Box Principle FR:
หลักการกล่องรองเท้า[n. exp.] (lakkān klǿn) EN: shoebox principle ; shoe box principle ; pigeonhole principle ; Dirichlet Drawer Principle FR: principe des tiroirs [m] ; principe des tiroirs de Dirichlet [m]
หลักการลิ้นชักของดีรีเคล[n. exp.] (lakkān linc) EN: Dirichlet's drawer principle ; Dirichlet drawer principle FR:
ลิ้นชัก[n.] (linchak) EN: drawer ; chest FR: tiroir [m]
ลิ้นชักโต๊ะ[n. exp.] (linchak to) EN: desk drawer FR: tiroir de bureau [m]
มีระดับ[adj.] (mī radap) EN: classy ; top drawer FR:
ผู้สั่งจ่าย[n. exp.] (phū sang jā) EN: drawer FR:
ผู้ถอนเงิน[n.] (phū thøn ng) EN: drawer FR:
กลี่[n.] (klī) EN: square case with several drawers FR:
ตู้[n.] (tū) EN: cabinet ; chest of drawers ; closet ; cupboard (Am.) FR: armoire [f] ; placard [m] ; buffet [m]

drawer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussteuer {f}bottom drawer
Katalogschubkasten {m}catalogue drawer
Wechselaussteller {m}drawer of a bill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drawer
Back to top