ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twin*, -twin-

twin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twin (n.) แฝด See also: ฝาแฝด
twin (n.) ความเหมือนกัน
twin (vi.) เป็นคู่กัน
twin (vt.) ทำให้เป็นคู่กัน
twin (vi.) มีฝาแฝด
twin bed (n.) เตียงคู่
twin room (n.) ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง
twine (n.) สายเชือก See also: เชือกร้อย, สายร้อย, สายป่าน
twine (vi.) พันรอบ
twine (vt.) ถักเป็นเกลียว See also: บิดเป็นเกลียว
twinge (n.) อาการปวดฉับพลันและรุนแรง
twinkle (vi.) ส่องแสงระยิบระยับ
twinkle (vi.) เป็นแวววาว
twinkle (vi.) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
twinkle (n.) แสงแวววาว
twinkle (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkle with (phrv.) ระยิบระยับด้วย See also: กระพริบๆ ด้วย
twinkle with (phrv.) แวววาว See also: ระยิบระยับ
twinkler (n.) ผู้ขยิบตา
twinkling (n.) การส่องแสงระยิบระยับ
twinkling (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkling (n.) การกระพริบตา
twinkly (adv.) อย่างระยิบระยับ See also: อย่างแวววาว
twins (n.) กลุ่มดาวคู่
English-Thai: HOPE Dictionary
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)
twin roomn. ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง
twin-flowern. ชื่อเถาวัลย์จำพวกหนึ่ง
twinge(ทวินจฺ) n.,vt.,vi. (ทำให้เกิด,เกิด) ความเจ็บปวดอย่างกะทันหันและรุนแรง,ความเจ็บแปลบ,ความเจ็บใจ.
twinkle(ทวิง'เคิล) n.,vi.,vt. (เกิด) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว,แสงริบหรี่,ชั่วพริบตา,การกระพริบตา,การขยิบตา
twinkling(ทวิง'คลิง) n. การส่องแสงระยิบระยับ,การกระพริบตา,การขยิบตา,ชั่วพริบตา,เวลาฉับพลัน, Syn. instant,second,moment
twinned(ทวินดฺ) adj. เป็นแฝด,เหมือนกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
twin(adj) แฝด,คู่,ทั้งสอง
twine(n) เชือก,ลวด,การร้อยมาลัย,การถักปม,การฟั่นเป็นเกลียว
twinge(n) แหนบ,ความเจ็บแปลบ
twinkle(n) แสงระยิบ,ประกาย,การกะพริบตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
twin lawกฎผลึกแฝด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
twinerไม้พันเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
twingeอาการปวดเสียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twinsคู่แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
twining stemทไวนิงสเตม, ลำต้นพืชที่มีลักษณะอ่อน เมื่อเจริญเติบโตจะเคลื่อนไหวแบบเกลียวพันหลักหรือเสาขึ้นไป  เช่น พลู มะลิวัลย์ เถาวัลย์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝาแฝด (n.) twin See also: double Syn. แฝด
ยม (n.) twin See also: couple, pair, double, counterpart Syn. แฝด, คู่
ลูกแฝด (n.) twin Syn. ฝาแฝด
แฝด (adj.) twin Syn. สอง, ฝาแฝด, คู่แฝด
กระพริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ
ขยิบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. กระพริบ
ฉายประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย
พริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ, กระพริบ
ส่งประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย
วามแวม (adj.) twinkling See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening Syn. วาม, วับๆ
คู่แฝด (n.) twins Syn. ฝาแฝด, แฝด
ลูกฝาแฝด (n.) twins Syn. ลูกแฝด
แฝดสอง (n.) twins
คาย (v.) untwine See also: unwind, unroll
เครือเถา (n.) design of intertwined sprays See also: Thai design, Thai figuration
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2.บิ๊กบราเธอร์ 02 จากทวิน 02 เปลี่ยน
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2, over.บิ๊กบราเธอร์ 2 จากทวิน 02 เปลี่ยน
She barely had time to grab her babies, twin girls.แม่แทบไม่มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกแฝดของแม่ได้
"Einstein's Twin Paradox: A New Interpretation.คุณจบอนุปริญญา ด้านฟิสิกซ์ แล้วนี่...
There are those who do not believe that a single soul... born in heaven... can split into twin spirits and shoot, like falling stars to earth,ไมมีใครเชื่อ ว่าวิญญาณดวงเดียว กำเนิดในสวรรค์ จะสามารถแบ่งเป็นสองจิตใจ
For it was I who took the second of your twin sons away from you.ข้าคือผู้พรากโอรสองค์หนึ่งไป
Yubaba's twin sisterน้องสาวฝาแฝดของยูบาบ้า
Why not? She's my twin sister.ทำไมล่ะ ก็เราเป็นแฝดกัน
'When the planes hit the Twin Towers, 'none of the phone calls from people on board were messages of hate or revenge, 'they were all messages of love.ตอนที่เครื่องบินพุ่งชนตึกแฝด ไม่มีใครสักคนบนเครื่อง ที่โทรศัพท์ไปด่าทอกัน มีแต่โทรไปบอกรักกัน
How else would I know that you have twin moles on your inner thigh?How else would I know you have twin moles on your inner thigh?
Along with my new stepmother came her twin daughters, Brianna and Gabriella.แม่เลี้ยงคนใหม่ของฉันมาพร้อมกับลูกสาวแฝดของเธอ เบรียนนา และ กาบริเอล่า
There's a twin Famicom for sale!มีฟามิคอมขายเป็นคู่ด้วย

twin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两手[liǎng shǒu, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, 两手 / 兩手] double tactics; twin strategies
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, 并蒂莲 / 並蒂蓮] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple
双生兄弟[shuāng shēng xiōng dì, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 双生兄弟 / 雙生兄弟] twin brothers
盘曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 盘曲 / 盤曲] coiled; entwined; tortuous
蟠曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 蟠曲] coiled; entwined; tortuous
连体婴[lián tǐ yīng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ , 连体婴 / 連體嬰] conjoined twins
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, 蔓生植物] creeper; climbing plant; twiner
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, 蔓草] creeper; climbing plant; twiner
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, 互为因果 / 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent
闪烁[shǎn shuò, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, 闪烁 / 閃爍] flicker; twinkling
异卵双胞胎[yì luǎn shuāng bāo tāi, ㄧˋ ㄌㄨㄢˇ ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, 异卵双胞胎 / 異卵雙胞胎] fraternal twins
瞬息[shùn xī, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ, 瞬息] in a flash; twinkling; ephemeral
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 嘒] shrill sound; twinkling
合股线[hé gǔ xiàn, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, 合股线 / 合股線] twine
[zī, ㄗ, 孖] twins
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 孪 / 孿] twins
闪映[shǎn yìng, ㄕㄢˇ ˋ, 闪映 / 閃映] twinkle; flare
双生[shuāng shēng, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ, 双生 / 雙生] twins
双胞胎[shuāng bāo tāi, ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, 双胞胎 / 雙胞胎] twin
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, 缠绕 / 纏繞] twisting; to twine; to pester; to bother
缠绕茎[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, 缠绕茎 / 纏繞莖] vine; twining stem
眨眼[zhǎ yǎn, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ, 眨眼] wink; twinkle; very short time
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, 一弹指顷 / 一彈指頃] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye

twin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket
対を成す;対をなす[ついをなす, tsuiwonasu] (exp,v5s) to act as an opposite; to form a counterpart; act as a twin
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
シャム双生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P)
トウインクル[, touinkuru] (n) twinkle
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp,v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins
二卵性[にらんせい, niransei] (n) (abbr) (See 一卵性) fraternal (of twins)
二卵性双生児[にらんせいそうせいじ, niranseisouseiji] (n) fraternal twins
双児宮[そうじきゅう, soujikyuu] (n) Gemini (3rd zodiacal sign); the Twins
双子座;ふたご座[ふたござ, futagoza] (n) Gemini (constellation); the Twins
双胴機[そうどうき, soudouki] (n) twin-fuselage plane
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
煌めき[きらめき;キラメキ, kirameki ; kirameki] (n) glitter; glimmer; sparkle; twinkle
熨斗目[のしめ, noshime] (n) variety of ceremonial dress made of intertwined cloth and silk threads
盤根[ばんこん, bankon] (n) entwined roots
相関関係[そうかんかんけい, soukankankei] (n) correlation; interrelation; intertwining; (P)
瞬ぐ[まじろぐ, majirogu] (v5g,vi) to wink; to blink; to twinkle; to flicker
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P)
結合双生児[けつごうそうせいじ, ketsugousouseiji] (n) conjoined twins
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved
絡み付く;絡みつく[からみつく, karamitsuku] (v5k) to twine oneself around; to coil around
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with)
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious
編み合わせる[あみあわせる, amiawaseru] (v1) to knit together; to intertwine
縒り合わせる;撚り合わせる;縒り合せる;撚り合せる[よりあわせる, yoriawaseru] (v1,vt) to intertwine; to twist together
縺れ合う;もつれ合う[もつれあう, motsureau] (v5u) (See からみあう) to entangle themselves together (e.g. of butterflies); to be intertwined
纏い付く;纏いつく[まといつく, matoitsuku] (v5k,vi) to entwine; to follow about
見る見る[みるみる, mirumiru] (adv) very fast; in a twinkle; before one's eyes; (P)
連理[れんり, renri] (n) (1) trees with entwined branches; (2) intimate male and female relationship
連理の松[れんりのまつ, renrinomatsu] (n) pines with entwined branches
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket

twin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฝด[n.] (faēt) EN: twin ; twins FR: jumeau [m] ; jumeaux [mpl]
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double ; Siamese twins FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
ห้องแฝด[n. exp.] (hǿng faēt) EN: twin room ; room with two single beds FR:
ห้องคู่[n. exp.] (hǿng khū) EN: twin room ; double room FR: chambre double [f] ; chambre pour 2 personnes [f]
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set FR: paire [f] ; couple [m]
ลูกแฝด[n. exp.] (lūkfaēt) EN: twin children ; twins FR: jumeaux [mpl]
มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ทวินซิตีส์[org.] (Mahāwitthay) EN: University of Minnesota Twin Cities FR:
มอธลายเหลี่ยมผ่าเล็ก[n. exp.] (møt lāi līe) EN: Twin Triangle FR:
แพ็คคู่[n. exp.] (phaek khū) EN: twin pack FR:
สองเตียง[n. exp.] (søng tīeng) EN: twin beds FR:
ตึกแฝด[n. exp.] (teuk faēt) EN: twin towers FR: tours jumelles [fpl]
ตึกแฝดเปโตรนาส ; ตึกเปโตรนาส[TM] (Teuk Faēt P) EN: Petronas Towers ; Petronas Twin Towers FR:
ทารกแฝด[n. exp.] (thārok faēt) EN: twin babies FR: bébés jumeaux [mpl]
ทวิน[X] (thawin) EN: twin FR:
ยมกปาฏิหาริย์[n.] (yamokpātihā) EN: the Twin Miracles FR:
ด้วงเต่าสองแต้ม[n. exp.] (dūang tao s) EN: Twin-spotted Beetle FR:
แฝดคนละฝา[n. exp.] (faēt khon l) EN: look-alikes ; twins in appearance FR: sosie [m]
แฝดเหมือน[n. exp.] (faēt meūoen) EN: identical twins FR: jumeaux identiques [mpl] ; vrais jumeaux [mpl]
แฝดสยาม[n. exp.] (faēt Sayām) EN: Siamese twins FR: frères siamois [mpl] ; sœurs siamoises [fpl]
แฝดสอง[n. exp.] (faēt-søng) EN: twins FR: jumeaux [mpl] ; jumelles [fpl]
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng k) EN: non identical twins FR: faux jumeaux [mpl]
แฝดเทียม[n. exp.] (faēt thīem) EN: fraternal twins FR: faux jumeaux [mpl]
ฝาแฝดเหมือน[n. exp.] (fāfaēt meūo) EN: identical twins FR: vrais jumeaux [mpl]
ฝาแฝดแท้[n. exp.] (fāfaēt thaē) EN: identical twins FR: vrais jumeaux [mpl]
ฝาแฝดเทียม[n. exp.] (fāfaēt thīe) EN: fraternal twins FR: faux jumeaux [mpl]
จิตรลดา[n.] (jittraladā) EN: [design of intertwined sprays] FR:
กะพริบ[v.] (kaphrip) EN: wink ; blink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays FR:
คู่แฝด[n.] (khūfaēt) EN: twins FR: jumeaux [mpl]
เกลียว[v.] (klīo) EN: twist ; entwine ; braid ; strand ; ply FR:
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner
กู๊ดวิลล์[n.] (kūtwin) EN: goodwill FR:
ลายเครือเถา[n. exp.] (lāi khreūa ) EN: design of intertwined sprays FR:
ละอองดาว[n. exp.] (la-øng dāo) EN: twinkle of a star FR:
มอธปีกพู่[n. exp.] (møt pīk phū) EN: Noble's Tuftwing FR:
มอธราบปีกแหลม[n. exp.] (møt rāp pīk) EN: Pointed Flatwing FR:
นกปีกสั้น [n. exp.] (nok pīk san) EN: shortwing FR:
นกปีกสั้นเล็ก[n. exp.] (nok pīk san) EN: Lesser Shortwing FR: Petite Brachyptère [f] ; Petite Courtaile [f] ; Brachyptéryx à queue courte ; Petite Grive à ailes courtes [f]
นกปีกสั้นสีน้ำเงิน[n. exp.] (nok pīk san) EN: White-browed Shortwing FR: Brachyptère bleue [f] ; Courtaile bleue [f] ; Brachyptéryx à sourcils blancs ; Grive à ailes courtes bleue [f]

twin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwillingsbereifung {f}dual application; dual fitment; twin fitment
Zwillingsrad {n}dual wheel; twin wheel
Zwillingsreifen {m}dual tyres; twin tyres
Celebeskurzflügel {m} [ornith.]Sulawesi Shortwing
Zwillingsmontage {f}dual application; twinning
halbautomatische Bottichwaschmaschine {f}twin-tub
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships
Nordwestwind {m} | Nordwestwinde
Zwillingspaar {n}pair of twins
rechtwinklig {adj} | rechtwinkliges Dreieckright-angled | right-angled triangle
Perlastrild {m} [ornith.]Rosy Twin-spot
Doppelbett {n} (2 getrennte Betten)twin beds
Doppellaufwerk {m}twin drive
Doppelsystem {n}twin system
Zwillingszug {m}twin hoist
Doppelkernwulst {f}twin bead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twin
Back to top