ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glitter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glitter*, -glitter-

glitter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glitter (vi.) ส่องแสงสุกใส See also: ระยิบระยับ, ระยับ, พร่างพราง, แพรวพราว, ทอประกาย, เป็นประกาย, สุกใส, แวววาว Syn. glisten, glimmer
glitter (n.) แสงแวววาว See also: แสงระยิบระยับ
glitter over (phrv.) ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
glitter with (phrv.) ระยิบระยับด้วย See also: แวววาวด้วย, ส่องประกายแวววาวด้วย Syn. gleam with, glisten with
glitter with (phrv.) ฉายแวว See also: แวววาวด้วย (ความรู้สึกไม่ดีกบาลอย่าง) Syn. gleam with, glib
glitter with (phrv.) สะดุดตา See also: สำคัญ, เป็นที่น่าสังเกต
glitterati (n.) คนมั่งคั่งและมีชื่อเสียง
glittering (adj.) น่าประทับใจ See also: ซึ่งประสบความสำเร็จ
glittery (adj.) ซึ่งระยิบระยับ
English-Thai: HOPE Dictionary
glitter(กลิท'เทอะ) n.,vi. (สะท้อน,ส่อง) แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,สิ่งที่เปล่งแสงแวววับ., See also: glitteringly adv. glittery adj., Syn. gleam,glint
English-Thai: Nontri Dictionary
glitter(n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มันวาว (v.) glitter See also: be glossy, be shiny, be glittery Syn. แวววาว Ops. หมอง, มัว
ส่องรัศมี (v.) glitter See also: glow, shine, gleam, radiate Syn. เปล่งรัศมี, แผ่รัศมี
แวว (n.) glitter See also: light, sparkle, glint, twinkling
แวว (n.) glitter See also: light, sparkle, glint, twinkling
แวววาว (v.) glitter See also: glint, glisten, shine, sparkle Syn. แวววับ, แวววาม
พรายแพรว (adj.) glittering See also: shining, bright, sparkling, luminous, twinkling, flashing Syn. พราวแพรว
ร่วงรุ้ง (adj.) glittering See also: sparkling, brilliant
วาบวับ (adj.) glittering See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling Syn. แวววาว, แวววับ
วาม (adj.) glittering See also: sparkling, twinkling, glimmering, glistening Syn. วับๆ, วามแวม
วาววับ (adj.) glittering See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ
อร่าม (adj.) glittering See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม
แป๋ว (adj.) glittering See also: sparkling, glistening, crystal-clear, translucent Syn. ใส, แวววับ, แจ๋ว, แป๋วๆ, แป๋วแหวว
แป๋วๆ (adj.) glittering See also: sparkling, glistening, crystal-clear, translucent Syn. ใส, แวววับ, แจ๋ว, แป๋วแหวว
แป๋วแหวว (adj.) glittering See also: sparkling, glistening, crystal-clear, translucent Syn. ใส, แวววับ, แจ๋ว, แป๋วๆ
แพรวพราย (adj.) glittering See also: shining, bright, sparkling, luminous, twinkling, flashing Syn. พรายแพรว, พราวแพรว
แวววาว (adj.) glittering See also: glistening, sparkling, twinkling, shining Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ
ระยาบ (adj.) glitteringly See also: sparkling Syn. ระยาบระยับ
ระยาบระยับ (adj.) glitteringly See also: sparkling
วับวาม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับวาม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that glitter on your lips?ทำไมปากคุณเงาวับเลยอ่ะ?
When I came to Seoul, the glitter of money blinded me.เมื่อข้ามาที่โซล แสงสีของ เงินทำให้ข้าตาบอด
Friends don't let friends wear glitter before noon.เพื่อนไม่ปล่อยให้เพื่อนใส่อะไรวูบวาบก่อนเที่ยงหรอก
#When I first saw you, I felt a glitter in your eyes."เมือฉันพบเธอครั้งแรก ฉันก็หลงเสน่ห์ในแววตาของเธอ"
You know, you sort of glitter sometimes. I just noticed it. Is it normal?เธอรู้หรือเปล่า เธอเหมือนกับว่าจะมีประกายส่องแสง ผมเพิ่งจะสังเกตเห็น ปกติแล้วคุณเป็นอย่างนี้เหรอ
"You're plastered with glitter and goo from head to toe, ""เธอผ่านการแปลงโฉม ศัลยกรรมตั้งแต่หัวจรดเท้า"
Should I use pink glitter or purple? Pink or purple?หนูควรใช้กากเพชรสีชมพู หรือม่วง ชมพูหรือม่วง
There was one time I put body glitter on.มีครั้งนึงฉันเอากากเพชรมาทาตัว
I've got rings on my fingers And glitter in my hairI've got rings on my fingers And glitter in my hair
And glitter in my hairและแต่งผมด้วยกากเพรช
I have to go get Cece some glitter eye shadow.ฉันต้องไปเอาอายแชร์โดว์กากเพชรให้ซีซีละนะ
Hey, can you hand me the glitter gun?นี่ เธอส่งปืนกากเพชรมาให้ฉันหน่อยได้ไหม

glitter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn, ㄧㄢˇ, 琰] gem; glitter of gems
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering
[shǎn, ㄕㄢˇ, 睒] furtively glance; glittering
晶光[jīng guāng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤ, 晶光] glittering light
琳琅[lín láng, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ, 琳琅 / 琳瑯] glittering jewels
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 琳琅满目 / 琳瑯滿目] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up
银晃晃[yín huǎng huǎng, ˊ ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨㄤˇ, 银晃晃 / 銀晃晃] silver glitter

glitter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎらつく;ギラつく[, giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter
ぎらぎら[, giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P)
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
ぴかぴか[, pikapika] (adj-na,adv-to,n,adj-no) (on-mim) glitter; sparkle; (P)
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp,v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle
光り輝く(P);光輝く[ひかりかがやく, hikarikagayaku] (v5k,vi) to shine; to glitter; (P)
光耀[こうよう, kouyou] (n) (arch) shining; glittering
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
煌めき[きらめき;キラメキ, kirameki ; kirameki] (n) glitter; glimmer; sparkle; twinkle
綺羅星;煌星[きらぼし, kiraboshi] (n) glittering stars
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P)
輝く(P);耀く;赫く;燿く;煌く(oK)[かがやく, kagayaku] (v5k) to shine; to glitter; to sparkle; (P)
閃く[ひらめく, hirameku] (v5k,vi) (1) to flash (lightning, etc.); to flicker (lights); to glitter; (2) to wave; to undulate; (3) to hit on a good idea; to occur to someone; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: แวววาว English: to glitter

glitter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แวววาม[v.] (waēowām) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวววาว[v.] (waēowāo) EN: glitter ; glint ; glisten ; shine ; sparkle FR:
แวววับ[v.] (waēowap) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
กะหราน[adj.] (karān) EN: shining ; brilliant ; glittering FR:
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: glittering ; sparlking ; glistening FR:
แพรวพราย[adj.] (phraēophrāi) EN: glittering FR:
แพรวพราว[adj.] (phraēophrāo) EN: glittering FR:
พรายแพรว[X] (phrāiphraēo) EN: brilliant ; glittering ; sparkling ; dazzling FR:
พราว[adv.] (phrāo) EN: dazzling ; glittering ; sparkling FR:
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ระยิบระยับ[adj.] (rayiprayap) EN: glittering ; sparkling ; twinkling ; dazzling ; brilliant FR:
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent FR: brillant ; luisant
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining FR:
แว่บ[adj.] (waep) EN: flashing ; glittering FR:
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
แวบวาบ[adj.] (waēp wāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
วาม[adj.] (wām) EN: glittering FR:
วาววับ[adj.] (wāowap) EN: glittering ; glistening ; twinkling FR:
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
วับแวม[adv.] (wapwaēm) EN: dazzlingly ; glitteringly FR:
วับวาม[adv.] (wapwām) EN: dazzlingly ; glitteringly FR:
วาบวับ[adv.] (wāp wap) EN: glitteringly FR:
วูบวาบ[adj.] (wūpwāp) EN: flashing ; glittering ; flaring ; gleaming ; dazzling FR:
ยะยัน[adj.] (yayan) EN: glittering ; brilliant FR:
ยะยับ[adj.] (yayap) EN: twinkling ; glittering FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

glitter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goldbauchkolibri {m} [ornith.]Glittering Emerald
glitzernd {adj}glittery
Glitzeramazilie {f} [ornith.]Glittering-throated Emerald

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glitter
Back to top