ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gleam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gleam*, -gleam-

gleam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gleam (n.) แสงที่เป็นประกาย See also: แสงวูบวาบ
gleam (vi.) เปล่งประกาย See also: ส่งแสงวูบเดียว Syn. flash, glimmer
gleam of hope (n.) สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง See also: ความคาดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับบางสิ่ง, แสงแห่งความหวัง
gleam with (phrv.) เป็นมันวาวด้วย See also: เป็นเงามันด้วย, ส่องแสงเป็นประกาย Syn. glisten with, glitter with
gleam with (phrv.) ตาเป็นประกายด้วย (ความรู้สึก) Syn. glisten with, glitter with
gleaming (adj.) ที่ส่องแสง
gleaming (adv.) อย่างส่องแสง
gleaming (adj.) ซึ่งส่องแสงเรืองรอง See also: ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งมีแสงแวววาว Syn. lustrous
gleaming (adj.) เป็นมันเงา See also: เป็นมันระยับ, แวววาว, เหลือบวาว Syn. radiant, shimmering
gleaming (adj.) เป็นเงาวาว Syn. glossy, shining
gleaming (adj.) เปล่งปลั่ง See also: เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส Syn. luminous, radiant
English-Thai: HOPE Dictionary
gleam(กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
gleam(n) แสง,แสงสว่าง,แสงอ่อน,แสงแวบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพรว (adj.) gleaming See also: glistening, shining Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this guru was, you know, handsome, you know, had a nice gleam in his eye, a nice tuck in his butt, say.และกูรูคือ คุณรู้มั้ย มีเมตตา รู้มั้ย มีแสงประกายที่ดีในตา มีสิ่งที่ดีๆในก้น อะนะ
*Flower gleam and glow, let your power shine*font color = "# 808080" กอเธล: ♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้ความเงางามอำนาจของคุณ♪
*Flower, gleam and glow, let your powers shine*font color = "# 808080" กอเธล: ♪ดอกไม้ประกายและ เรืองแสงให้อำนาจของคุณส่องแสง♪
*Flower gleam and glow, Let your power shine, Make the clock reverse, bring back what once was mine.*♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้ความเงางามอำนาจของคุณให้ นาฬิกากลับนำ กลับสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือง ♪
*Flower gleam and glow. Let your power shine.*♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้ความเงางามอำนาจของคุณ ♪
*Flower gleam and glow, Let your powers shine*♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้อำนาจของคุณส่องแสง♪
Gleam in its eye, bright as a rose ♪# เปล่งประกายในตา สดใสเช่นกุหลาบ #
I'll make the house gleam and glitter for the new owners.ฉันจะทำให้บ้านดูดีสำหรับเจ้าของคนใหม่
♪ In the morning gleam as the tide went down♪แสงในตอนเช้า เป็นน้ำที่ลงไป
Lisbon, you're distracted and you have an eager gleam in your eye.ลิสบอน, คุณกำลังฟุ้งซ่าน และในตาของคุณมี ประกายความกระตือร้น
When computer networks were just a gleam in the eye of the department of defense.เป็นช่วงที่ระบบอินเตอร์เน็ตเริ่มส่องประกาย อยู่ในสายตาของกระทรวงกลาโหม
"choked with the gleaming white bones...ของซากเน่าเปื่อยขนาดมหึมา สำลักกระดูกสีขาวแวววาวมากมาย

gleam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亮光[liàng guāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄤ, 亮光] light; beam of light; gleam of light; light reflected from an object
一线微光[yī xiàn wēi guāng, ㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄨㄟ ㄍㄨㄤ, 一线微光 / 一線微光] gleam

gleam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一縷の望み[いちるののぞみ, ichirunonozomi] (n) gleam (ray) of hope
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
てかてか[, tekateka] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) gleaming
てらてら[, teratera] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gleamingly; shinily
明かり(P);明り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (明かり, 明り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See 明かりを消す) lamp; light; (P)
氷の刃[こおりのやいば, koorinoyaiba] (n) gleaming sword
目を輝かす[めをかがやかす, mewokagayakasu] (exp,v5s) for one's eyes to gleam; eyes sparkling; with shining eyes

gleam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แวววาม[v.] (waēowām) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวววับ[v.] (waēowap) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser
แพรว[adj.] (phraēo) EN: gleaming FR:
วูบวาบ[adj.] (wūpwāp) EN: flashing ; glittering ; flaring ; gleaming ; dazzling FR:

gleam ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtschimmer {m}gleam of light

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gleam
Back to top