ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unroll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unroll*, -unroll-

unroll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unroll (vt.) คลี่ออก Syn. unfold Ops. roll
unroll (vi.) คลี่ออก Syn. unfold Ops. roll
English-Thai: HOPE Dictionary
unroll(อันโรล') vt.,vi. ม้วนออก,คลี่ออก,กางออก,เปิดออก,ปูออก,นำแสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรย (v.) unroll See also: open, extend Syn. คลี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, you ought, stupid girl. Unroll the Oraculum.ใช่ เธอควรจะรู้ เด็กโง่ คลี่ปฏิทินออก
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก
Okay, I-I need, um, $10 in unrolled pennies, and I need to see you count it, 'cause last time you stiffed me.โอเค ฉันต้องการแลกเหรียญเพ็นนี 10 ดอลล่าห์ และอยากให้คุณนับให้ดูด้วย เพราะครั้งที่แล้วคุณโกงฉัน!
Oh! Damn It! Why Won't This Unroll?โอ้ ทำไมมันแผ่ไม่ได้

unroll ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, 披] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out

unroll ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P)
繰り広げる;繰広げる;繰り拡げる;繰拡げる[くりひろげる, kurihirogeru] (v1,vt) to unfold; to unroll; to open
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: คลี่ออก English: to unroll

unroll ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
ลาด[v.] (lāt) EN: spread ; cover ; unroll and lay FR: étendre ; étaler
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink FR: étendre ; déployer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unroll
Back to top