ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glisten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glisten*, -glisten-

glisten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glisten (vi.) ระยิบระยับ See also: เปล่งประกาย, แพรวพราว Syn. gleam, glimmer
glisten with (phrv.) เป็นมันวาวด้วย See also: เป็นเงามันด้วย, ส่องแสงเป็นประกาย, ส่องแสงแวววาว Syn. gleam with, glitter with
glisten with (phrv.) ตาเป็นประกายของ (ความรู้สึกบางอย่าง) Syn. gleam with, glitter with
English-Thai: HOPE Dictionary
glisten(กลิส'เซิน) vi. ระยิบระยับ,ส่องแสงแวววับ,สะท้อนแสง., See also: glistenly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
glisten(n) แสงระยิบ,แสงวับ,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แวววับ (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ
แวววาม (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ
แวววาว (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To the glistening Eastern Sea,แด่ี่มหาสมุทรแห่งบูรพา นี่คือ ราชินีลูซี่...
Soft lips glistening Got me listening to your every wordทุกอย่างที่เรากินนั้นดีจริงๆ พ่อครับ, เป็นเวลาที่ดีมั้ยครับ
Souls lock, sweat glistening Yeah Let your eyes do the talking I'm listening[เก็บความทรงจำนี้ไว้ จนกว่าเราจะพบกันอีก]
Where the sun glistens over the water. "เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงเหนือท้องน้ำ
A blade glistens in the moon light.ใบมีดที่ส่องประกายท่ามแสงจากดวงจันทร์
See a girl glistening with sweat, running around with her hair in knots?...เวลาเห็นผู้หญิงที่รวบผมและมีกลิ่นเหงื่อ ฟุ้งจากร่างกาย กระโดดขึ้นลงข้างหน้าฉัน
The sun, the waves, the beautiful bodies, tanned and glistening with sweat.The sun, the waves, the beautiful bodies, tanned and glistening with sweat.
Well-- seriously, Derek, seriously-- you know, in the entire time I have known you, you are like the glistening hero in the movie of life.อืมม เอาจริงเหรอ,ดิเรก, เอาจริงเหรอ คุณรู้ไหม,ตลอดเวลาที่ ฉันรู้จักคุณ
Wow, the way your sweat's glistening off your muscles...อื้อหือ มัดกล้ามชุ่มเหงื่อของเธอ ช่างดูแวววาว...
I don't sweat. I glisten.ฉันไม่เหงื่อออก ฉันระยิบระยับต่างหาก

glisten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ, 泪光 / 淚光] glistening teardrops
[hè, ㄏㄜˋ, 翯] glistening plumage of birds
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ, 黄澄澄 / 黃澄澄] glistening yellow

glisten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery
氷刃[ひょうじん, hyoujin] (n) sharp, glistening sword
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
白露[しらつゆ;はくろ, shiratsuyu ; hakuro] (n) (1) glistening dew; (2) (はくろ only) (See 二十四節気) "white dew" solar term (approx. Sept 8)

glisten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten FR: étinceler ; scintiller
แวววาม[v.] (waēowām) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวววาว[v.] (waēowāo) EN: glitter ; glint ; glisten ; shine ; sparkle FR:
แวววับ[v.] (waēowap) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: glittering ; sparlking ; glistening FR:
แวววาม[adv.] (waēowām) EN: glisteningly FR:
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining FR:
แวววับ[adv.] (waēowap) EN: glisteningly FR:
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
แวบวาบ[adj.] (waēp wāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
วาววับ[adj.] (wāowap) EN: glittering ; glistening ; twinkling FR:
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glisten
Back to top