ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glistening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glistening*, -glistening-

glistening ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แวววับ (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ
แวววาม (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ
แวววาว (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ

glistening ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ, 泪光 / 淚光] glistening teardrops
[hè, ㄏㄜˋ, 翯] glistening plumage of birds
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ, 黄澄澄 / 黃澄澄] glistening yellow
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering

glistening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
氷刃[ひょうじん, hyoujin] (n) sharp, glistening sword
白露[しらつゆ;はくろ, shiratsuyu ; hakuro] (n) (1) glistening dew; (2) (はくろ only) (See 二十四節気) "white dew" solar term (approx. Sept 8)
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery

glistening ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: glittering ; sparlking ; glistening FR:
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining FR:
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
แวบวาบ[adj.] (waēp wāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
วาววับ[adj.] (wāowap) EN: glittering ; glistening ; twinkling FR:
แวววาม[adv.] (waēowām) EN: glisteningly FR:
แวววับ[adv.] (waēowap) EN: glisteningly FR:
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glistening
Back to top