ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tick*, -tick-

tick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tick (sl.) เครดิต
tick (n.) เสียงดังติ๊กๆ See also: เสียงติ๊กต่อก Syn. clock-tick, beat, click, tap
tick (n.) ระดับบนเครื่องวัด
tick (n.) ช่วงขณะหนึ่ง See also: ช่วงระยะเวลาอันสั้น
tick (n.) เครื่องหมายขีด See also: เครื่องหมายถูก
tick (vi.) ส่งเสียงดังติ๊กๆ
tick (vt.) ทำเครื่องหมาย
tick (vi.) ทำหน้าที่ได้ดี (คำไม่เป็นทางการ)
tick (n.) เห็บ
tick (n.) ผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน Syn. feather tick, pillow, cushion
tick (n.) ระบบสินเชื่อ
tick away (phrv.) ส่งเสียงติ๊กตอกบอกเวลา See also: ส่งเสียงบอกเวลา
tick off (phrv.) ทำเครื่องหมายขีด (ของบางสิ่ง) See also: ขีดแต้มของ Syn. check off
tick off (phrv.) ด่าว่า See also: ต่อว่า Syn. ticking off, tell off
tick off (phrv.) ทำให้โกรธ
tick over (phrv.) ดำเนินไปช้าๆ Syn. turn over
tick-tack-toe (n.) เกมเล่นวงกลมและกากบาทบนตารางสี่เหลี่ยม9ช่อง Syn. ticktacktoe
tick-tock (sl.) นาฬิกา (เป็นคำเด็กๆ)
tick-tock (sl.) หัวใจ
ticke of leave (n.) ใบอนุญาตให้พ้นโทษก่อนกำหนด
ticke-of-leave man (n.) ใบอนุญาตให้พ้นโทษก่อนกำหนด
ticker (n.) หัวใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. heart
ticker (n.) เครื่องแสดงราคาสินค้า
ticket (n.) ตั๋ว See also: บัตร Syn. card, coupon, slip
ticket (n.) ป้ายราคา See also: ป้ายบอกขาย, ฉลากติดสินค้า Syn. tag
ticket (n.) รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ)
ticket (n.) สิ่งที่เหมาะสม (คำที่ไม่เป็นทางการ)
ticket (n.) ใบอนุญาตสำหรับกัปตันเรือหรือเครื่องบิน
ticket (vt.) ให้บัตรจอด
ticket (vt.) ติดฉลาก See also: ติดบัตร
ticket (vt.) ให้บัตรผ่าน
ticketed (adj.) ซึ่งตีตั๋วแล้ว Syn. readied, prepared
tickety-boo (sl.) ดี
ticking (n.) ผ้าเนื้อหนาใช้ทำผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน
ticking off (phrv.) ด่าว่า See also: ต่อว่า Syn. tell off
tickle (vt.) ทำให้จั๊กจี้ Syn. caress, vellicate, titillate
tickle (vi.) รู้สึกคัน Syn. caress, vellicate, titillate
tickle (vt.) ทำให้คัน See also: ทำให้รู้สึกคัน
tickle (vt.) ทำให้สนุกสนาน See also: ทำให้ขบขัน, ทำให้ขัน Syn. amuse, please
tickle (n.) การจั๊กจี้ See also: การทำให้รู้สึกจั๊กจี้
English-Thai: HOPE Dictionary
tick(ทิค) n.,vi.,vt. (เกิด,ทำ) เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ขณะ,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,เครื่องหมายจุด,เครื่องหมายจดบัญชี. n. แมลงเช่นเห็บหมัดที่ดูดเลือดกินเป็นอาหาร,ปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน. -Phr. (what makes one tick หลักความประพฤติ,สิ่งดลใจ)
ticker(ทิค'เคอะ) n. เครื่องรับโทรเลข ที่เป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติ,เสียงดังติ๊ก ๆ ,หัวใจ,แถบกระดาษสีที่ใช้โยนออกหน้าต่างเพื่อการต้อนรับหรือการเฉลิมฉลอง,เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
ticking(ทิค'คิง) n. ผ้าฝ้ายเนื้อเหนียวที่มักทำเป็นผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยาก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้,รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้,ความรู้สึกคัน
tickler(ทิค'เคลอะ) n. ผู้ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,ผู้ยั่ว,ผู้ยั่วเย้า,สิ่งที่ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,บัน-ทึกความทรงจำ,สมุดบันทึก,ปัญหายุ่งยาก,ขดลวดเพิ่มกำลังรับสัญญาณของขั้วจอหรือวิทยุ
ticklish(ทิค'ลิช) adj. บ้าจี้,รู้สึกจั๊กจี้ได้ง่าย,ขี้จั๊กจี้,ยาก,ยุ่งยาก,เสียง,ไวต่อการกระตุ้น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน., See also: ticklishly adv. ticklishness n., Syn. touchy,delicate,dicey
ticktack(ทิค'แทค) n. เสียงดังติ๊กแต๊กหรือติ๊กติ๊กของนาฬิกา,เสียงเคาะ,อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว. vi. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
tick(n) เสียงนาฬิกาเดิน,ปลอกหมอน,เครื่องหมาย,คะแนน,เงินเชื่อ
ticket(n) ตั๋ว,บัตรอนุญาต,ใบสั่ง,ฉลาก
tickle(vi) จั๊กจี้,ขัน,คัน
ticklish(adj) จั๊กจี้,บ้าจี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tickเห็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tickle๑. จี้๒. จั๊กจี้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ticker timerเครื่องเคาะสัญญาณเวลา, อุปกรณ์การทดลองใช้วัดความเร็วของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเห็บ (n.) tick
เห็บ (n.) tick Syn. ตัวเห็บ
พนักงานเก็บตั๋ว (n.) ticker collector Syn. คนเก็บตั๋ว
ตั๋ว (n.) ticket See also: bill, note Syn. บัตร
ตั๋ว (n.) ticket See also: bill, note Syn. บัตร
ตั๋วรถไฟ (n.) ticket
บัตร (n.) ticket See also: bill, note
บัตร (n.) ticket See also: bill, note
พนักงานเก็บตั๋ว (n.) ticket collector
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว (n.) ticket counter
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน (n.) ticket counter with change machine
ค่าตั๋ว (n.) ticket fee See also: admission fee, fare
พนักงานขายตั๋ว (n.) ticket seller Syn. คนขายตั๋ว
จักจี้ (v.) tickle See also: itch
จี้ (v.) tickle See also: touch, poke, stoke Syn. จักจี้, จี๋
การจักจี้ (n.) tickling See also: poking with a finger Syn. การแหย่
การจี้ (n.) tickling See also: poking with a finger Syn. การจักจี้, การแหย่
การแหย่ (n.) tickling See also: poking with a finger Syn. การจักจี้
บ้าจี้ (adj.) ticklish See also: oversensitive to tickles
ความจั๊กจี้ (n.) ticklishness See also: touchiness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Show your tickets, pleaseได้โปรดแสดงตั๋วด้วย
I'd like to book two tickets for next weekฉันอยากจะจองตั๋วหนังสองที่สำหรับสัปดาห์หน้า
It's a one-way ticket I’ve bookedฉันจองตั๋วขาเดียวไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who did you tick off to get stuck with this?โอ.. เยี่ยมมากเลย ! นี่ต้องรีบขอบคุณ เลยไหมเนี่ย
Look, I don't know what the hell your problem is but you do not want to tick me off right now.ฟังนะ, ฉันไม่รู้ว่านายมีปัญหาอะไรนักหนา แต่นายคงไม่อยากทำให้ฉันโกรธตอนนี้แน่
It's like a tick people have, except it's not a tick.เหมือนเห็บ แต่ก็ไม่ใช่
An art to putting your mind somewhere else while the seconds slowly tick away.ศิลปะในการย้ายใจไปที่อื่น ขณะที่วินาทีค่อยๆ เคลื่อนไป
Tick, Tick, Tick I wonder if you know How they live in Tokyo lf you see me then you mean it Then you know you have to goTick, Tick, Tick I wonder if you know How they live in Tokyo If you see me then you mean it Then you know you have to go
I hear you don't want to tick him off.นายไม่อยากหาเรื่องพวกมั้นหรอก
While listening to the tick, tick, tick Of their own looming demise.ในขณะที่ได้ยินเสียง ติ๊ก ๆๆ ของเวลาใกล้ตายของพวกนั้น
All right. I see this little tick in his cheek.แต่ฉันเห็นแก้มเขากระตุกนิดๆ
I was gonna see if I could tick 'em all before the end of the day.ทีแรกชั้นอยากจะรู้ว่า ชั้นจะติ๊กหมดนี่ได้ก่อนเย็นนี้มั้ย
While you're doing that the 48 hours will just tick away...ขณะที่คุุณกำลังทำอะไรแบบนี้ เวลา 48ชั่วโมง ก็ยังเดินต่อไป
I'm sorry about the whole tick thing. [Chuckles] I'm fine.อ่า มันเรื่องเล็ก สำหรับอากาศบริสุทธิ์
Not a tick ever since.ไม่ว่ากันนะที่ใช้นิ้วน่ะ

tick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滴答[dī dā, ㄉㄧ ㄉㄚ, 滴答] tick tock
滴答声[dī da shēng, ㄉㄧ ㄉㄚ˙ ㄕㄥ, 滴答声 / 滴答聲] tick (tock)
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, 补票处 / 補票處] additional ticket desk; stand-by counter
创可贴[chuāng kě tiē, ㄔㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄊㄧㄝ, 创可贴 / 創可貼] band-aid; sticking plaster
[piào, ㄆㄧㄠˋ, 票] bank note; ticket; a vote
曲棍[qū gùn, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ, 曲棍] bent stick; hockey stick
大棒[dà bàng, ㄉㄚˋ ㄅㄤˋ, 大棒] big-stick
退票[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退票] bounce (a check); ticket refund
[juē, ㄐㄩㄝ, 撅] break off; stick up (as a tail)
补票[bǔ piào, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 补票 / 補票] buy one's ticket after the normal time
彩票[cǎi piào, ㄘㄞˇ ㄆㄧㄠˋ, 彩票] the lottery; lottery ticket
[zhù, ㄓㄨˋ, 炷] candlewick; incense stick
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 梜] chopstick
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 筷] chopstick
筷子[kuài zi, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙, 筷子] chopsticks
[zhù, ㄓㄨˋ, 箸] chopsticks
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, 借箸] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else
[qǐ, ㄑㄧˇ, 敧] to pick up thing with chopsticks or pincers.
日本竹筷[Rì běn zhú kuài, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄎㄨㄞˋ, 日本竹筷] disposable chopsticks
[yíng, ˊ, 籯] slender basket for chopsticks
电影票[diàn yǐng piào, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄆㄧㄠˋ, 电影票 / 電影票] cinema ticket
骨朵[gǔ duǒ, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄛˇ, 骨朵] club (stick-like weapon)
[tū, ㄊㄨ, 凸] convex; to stick out
球竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 球竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey)
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, 券] deed; bond; contract; ticket
饺子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, 饺子 / 餃子] dumpling; pot-sticker
饺饵[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, 饺饵 / 餃餌] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|饺子
各执所见[gè zhí suǒ jiàn, ㄍㄜˋ ㄓˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 各执所见 / 各執所見] each sticks to his own view
拨弄[bō nòng, ㄅㄛ ㄋㄨㄥˋ, 拨弄 / 撥弄] to move to and fro (with hand, foot, stick etc); to fiddle with; to stir up
全票[quán piào, ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄠˋ, 全票] full-priced ticket; by unanimous vote
丧棒[sāng bàng, ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 丧棒 / 喪棒] funeral stick (held by the son as a sign of filial piety)
荧光棒[yíng guāng bàng, ˊ ㄍㄨㄤ ㄅㄤˋ, 荧光棒 / 熒光棒] glow stick; glowstick; light stick; lightstick
[qiān, ㄑㄧㄢ, 扦] graft (tree); stick in
[gùn, ㄍㄨㄣˋ, 棍] stick; truncheon
棍子[gùn zi, ㄍㄨㄣˋ ㄗ˙, 棍子] stick; rod
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, 香火] incense burning in front of a temple; burning joss sticks
[chā, ㄔㄚ, 插] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose
插入[chā rù, ㄔㄚ ㄖㄨˋ, 插入] insert; stick; thrust
香烛[xiāng zhú, ㄒㄧㄤ ㄓㄨˊ, 香烛 / 香燭] joss stick and candle

tick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain
エクスカーションチケット[, ekusuka-shonchiketto] (n) excursion ticket
オレンジカード[, orenjika-do] (n) orange card (pre-paid ticket)
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
がちんがちん[, gachingachin] (n) tick-tock; chipping (sound)
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
キスマーク[, kisuma-ku] (n) (1) lipstick mark (wasei
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy
キャンドルスティック[, kyandorusuteikku] (n) candlestick
クーポン券[クーポンけん, ku-pon ken] (n) coupon (ticket)
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
グロースティック[, guro-suteikku] (n) (See 光る棒) glowstick; neon light stick
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
こちょこちょ;コチョコチョ[, kochokocho ; kochokocho] (adv,adv-to,vs) (on-mim) coochy-coo; hitchy-koo; kitchy-koo (tickling sound)
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to
サイリューム[, sairyu-mu] (n) light stick (from Cyalume (tradename)); glow stick
シール[, shi-ru] (n) (1) seal; (2) sticker; (P)
シールセット[, shi-rusetto] (n) seal set; set of stickers
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.)
スカイメイト;スカイメート[, sukaimeito ; sukaime-to] (n) student discount air ticket (wasei
スティッキービット[, suteikki-bitto] (n) {comp} sticky bit
スティック型ポインティングデバイス[スティックかたポインティングデバイス, suteikku kata pointeingudebaisu] (n) {comp} stick-type pointing device
ステッカー[, sutekka-] (n) (1) sticker; (2) stacker; (P)
ステッキ[, sutekki] (n) (1) stick; (2) (m-sl) (magic) wand; staff; (P)
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick
ダフ屋[ダフや, dafu ya] (n) (ticket) scalper ("dafu" is "fuda" backwards)
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick)
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree
チック[, chikku] (n) (1) (abbr) cosmetic; stick pomade; (2) chick; (3) tic; (suf) (4) (col) (See 的・てき) -tic
Japanese-English: COMDICT Dictionary
時間刻み[じかんきざみ, jikankizami] clock tick
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick
スティッキービット[すていっきーびっと, suteikki-bitto] sticky bit
操作棒[そうさぼう, sousabou] joy stick
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
粘る[ねばる, nebaru] Thai: เหนียวยืด English: to be sticky

tick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็บ[n.] (hep) EN: tick FR: tique [f] ; acare [m] ; acarien [m]
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
หมัด[n.] (mat) EN: flea ; dog flea ; tick ; mite FR: puce [f] ; tique [f] ; pou [m] ; ixode [m]
ฑังสะ[n.] (thangsa) EN: horsefly ; horse tick FR:
ติ๊ก[v.] (tik) EN: tick FR:
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; rebuke ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse FR:
ตัวเห็บ[n. exp.] (tūa hep) EN: tick FR: tique [f] ; acare [m] ; acarien [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classif.: leaves (of trees), round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets), small documents (tickets, certificates, leaflets)] FR: [classif. : feuilles (arbres et plantes), objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits), petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons FR: commande [f]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhā) EN: chit FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: very ticklish ; oversensitive to tickles FR: très chatouilleux
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard ; norm ; criterion ; criteria ; yardstick FR: norme [f] ; standard [m]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; coupon ; leaf ; pass FR: carte [f] ; ticket [m] ; billet [m] ; bon [m] ; coupon [m] ; bulletin [m]
บัตรโดยสาร[n. exp.] (bat døisān) EN: pass ; ticket FR:
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān ) EN: train ticket FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket FR: billet gratuit [m]
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsam) EN: library ticket ; borrower's ticket FR: carte de lecteur [m]
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pr) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket FR: carte d'entrée [f] ; carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; beat with a stick ; lambaste ; drub ; maul FR: matraquer ; bâtonnner
ใช้ต่อไป[v. exp.] (chai tøpai) EN: stick with FR:
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker FR: étiquette [f]
ฉลองพระหัตถ์[n.] (chaløngphra) EN: spoon ; fork ; chopsticks FR:
ชาดแต้มปาก[n. exp.] (chāt taēm p) EN: lipstick FR: rouge à lèvres [m]
เชิงเทียน[n. exp.] (choēng thiē) EN: candlestick ; candelabrum FR:
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards ; stick up one's nose (at) FR: porter la tête haute ; relever le front
ช่องขายตั๋ว[n. exp.] (chǿng khāi ) EN: ticket window ; ticket office FR: guichet [m]
ชุมเห็ดเทศ[n. exp.] (chumhet thē) EN: ringworm bush ; seven golden candle stick ; candle bush ; Candelabra ; Senna alata FR: Senna alata
โด่เด่[adj.] (dōdē) EN: sticking up FR:
โดนใบสั่ง[v. exp.] (dōn baisang) EN: get a ticket ; be slapped with a ticket FR:
โดนใบเสร็จ[v. exp.] (dōn baiset) EN: get a ticket FR:
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment FR: bout [m] ; bâton [m]
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝนแท่งหมึกจีน[v. exp.] (fon thaeng ) EN: rub an ink stick FR:
หางเลข[n.] (hānglēk) EN: last numbers of a lottery ticket ; last serial numbers on the government' s lottery tickets FR: derniers chiffres d'un billet de loterie nationale [mpl]
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office FR: guichet [m] ; billeterie [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office ; booking office FR: billeterie [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
จักจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish FR: chatouiller
จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish FR: chatouiller

tick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modeerscheinung {f}; Tick
Leerlauf {m} | im Leerlauf sein [auto]tick-over [Br.] | to tick over [Br.]
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Erstickung {f} | Erstickungen
Autoaufkleber {m}bumper sticker
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Zimtstange {f} [cook.]cinnamon stick
Garderobenmarke {m}cloakroom ticket; check [Am.]
Cocktailspieß {m}cocktail stick
Zeitkarte {f}commutation ticket; season ticket
Winkelhaken {m}composing stick
Steuerknüppel {m} (Flugzeug)control stick; control column; joystick; sidestick
Umsteigekarte {f}correspondence ticket
Stickerei {f} | Stickereien
Ersatzaufkleber {m}spare sticker
Geigenbogen {m}fiddlestick
Freibillett {n}free ticket
Gabelflugticket {n}open-jaw ticket
Hockeyschläger {m}hockey stick
Inlett {n}ticking
Räucherstäbchen {n}joss stick
Joystick {m} [comp.]joystick
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker
Gepäckschein {m}luggage receipt; luggage ticket
Monatskarte {f}monthly season ticket
Pfandschein {m}pawn ticket
Pinnenausleger {m}hiking stick
Rabattmarke {f}trading stamp; discount ticket
Bahnfahrkarte {f}rail ticket; train ticket
Rückfahrkarte {f}return ticket; round-trip ticket [Am.]
Netzkarte {f} (Verkehr)runaround ticket
Runenstab {m}rune staff; rune stick
Dauerkarte {f}season ticket
Rasierseife {f}shaving stick
Einheitsliste {n}single list; single ticket [Am.]
Stockschwamm {m}sponge on a stick
Stabdrucker {m}stick printer
Stickerin {f} | Stickerinnen
stickig {adj} | stickiger | am stickigstenstuffy | stuffier | stuffiest
klebrig; pappig {adj} | klebriger | am klebrigstensticky | more sticky; stickier | most sticky; stickiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tick
Back to top