ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

specify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *specify*, -specify-

specify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
specify (vt.) กำหนด See also: ระบุ Syn. indicate, designate, cite
specifying (n.) การกล่าวถึง See also: การเอ่ยถึง, การพูดถึง Syn. notice
English-Thai: HOPE Dictionary
specify(สเพส'ซิไฟ) vt.,vi. กำหนด,ระบุ,ระบุรายละเอียด,อธิบายอย่างละเอียด,ระบุชื่อ., See also: specificative adj. specifier n., Syn. particularize,detail,name
English-Thai: Nontri Dictionary
specify(vt) บ่ง,เจาะจง,ระบุ,กำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
specifyระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนด (v.) specify See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ
กำหนดกฎเกณฑ์ (v.) specify See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint Syn. ระบุ, ออกกฎ, บังคับ
ชี้ชัด (v.) specify See also: indicate, mention, stipulate Syn. บ่งชัด
ชี้เฉพาะ (v.) specify See also: define, enumerate, designate, be specific, name specially Syn. ระบุ, กำหนด
ออกกฎ (v.) specify See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint Syn. ระบุ, บังคับ
ออกกฎ (v.) specify See also: prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint Syn. ระบุ, บังคับ
เจาะจง (v.) specify See also: define, enumerate, designate, be specific, name specially Syn. ระบุ, กำหนด, ชี้เฉพาะ
เฉพาะเจาะจง (v.) specify See also: be specific Syn. เฉพาะ, เจาะจง, ระบุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did God specify the Los Angeles Times?พระเจ้า ระบุว่าต้องลอสแอนเจลิสไทม์เหรอ
We have to specify it. Very complicated.เราต้องระบุไว้ มีความซับซ้อนมาก
And typically institutions that are vibrant and have a lot of power will specify that role in some sense as a list of virtues.ตามปรกติแล้ว สถาบันที่กำลังมีพลวัต และมีอำนาจมากจะกำหนดบทบาทนั้น เหมือนกับมันเป็นคุณธรรมชุดหนึ่ง
You didn't specify what kind of drug.นายไม่บอกให้ละเอียดว่าใช้ยาประเภทไหน
But this is not... Our guidelines specify that elective surgeries are...แต่คุณคะ งานของฉันมันเกี่ยวกับการพบปะคน...
I did specify that they shouldn't leave it if you weren't home, and I will be suing.ผมสั่งพวกเค้าไปแล้วว่าอย่าทิ้งเอาไว้ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้าน และผมก็จะโดนฟ้อง
Please specify linguistic norm for cognitive functions.นักบินโปรดระบุภาษาที่ต้องการใช้สื่อสารกับระบบ
Make sure to specify that he did not meet with the zoning committee.ว่าเขาไม่ได้ไปนัดเจอกับ คณะกรรมการแบ่งเขต
But the file doesn't specify his occupation.แต่ไฟล์ไม่ได้ระบุตำแหน่งหน้าที่
I'd be thankful if you could specify the details of the process.ผมจะขอบคุณมากถ้าจะช่วยระบุรายละเอียดแต่ละขั้นตอนด้วยครับ
Does it specify what breed of dog?มีระบุสายพันธุ์ไว้ด้วยไหม

specify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
具体说明[jù tǐ shuō míng, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, 具体说明 / 具體說明] explicit explanation; to specify

specify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P)
係助詞;係り助詞[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle

specify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify ; identify FR: indiquer ; montrer
เฉพาะเจาะจง[v. exp.] (chaphǿ jǿjo) EN: specify ; be specific FR:
ชี้เฉพาะ[v. exp.] (chī chaphǿ) EN: specify FR:
ชี้แจงรายละเอียด[v. exp.] (chījaēng rā) EN: specify FR:
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline FR: stipuler
กดชา[v.] (kotchā) EN: specify FR:
ปริกัป[v.] (parikap) EN: specify FR:
ปรำ[v.] (pram) EN: specify ; define FR: distinguer ; spécifier
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine FR: mentionner ; nommer ; identifier ; préciser ; spécifier ; déterminer
ระบุชื่อ[v. exp.] (rabu cheū) EN: mention by name ; specify ; name ; identify FR: nommer ; identifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า specify
Back to top