ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appoint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appoint*, -appoint-

appoint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appoint (vi.) จัด (วันเวลา, สถานที่) See also: นัดหมาย Syn. decree
appoint (vt.) จัดให้เหมาะ Syn. furnish, outfit
appoint (vt.) มอบหมาย See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง Syn. name, elect, select, designate
appoint (vi.) มอบหมาย See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง
appoint for (phrv.) แต่งตั้งเป็น See also: เลือกให้เป็น
appoint to (phrv.) กำหนด (เวลา) สำหรับ See also: ระบุ (เวลา) เพื่อ
appointed (adj.) ที่ได้รับแต่งตั้ง See also: ได้รับแต่งตั้ง, ที่ได้รับการแต่งตั้ง Syn. selected, chosen, delegated
appointed (adj.) ที่มีเครื่องตกแต่งพร้อม
appointed hour (n.) เวลาเริ่มต้น Syn. countdown
appointee (n.) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appointment (n.) การแต่งตั้ง Syn. designation, election, nomination
appointment (n.) การนัดพบ See also: การนัดหมาย Syn. meeting, assignment
appointment (n.) ตำแหน่ง See also: งาน Syn. position, post
appointment (n.) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
appointment book (n.) รายการแสดงเวลานัด See also: รายการนัดหมาย Syn. schedule, timetable
English-Thai: HOPE Dictionary
appoint(อะพอยทฺ') vt. แต่งตั้ง,ตั้งให้เป็น,
appointee(อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appointive(อะพอย'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (pertaining to appointment)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appointee, politicalผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointmentการแต่งตั้ง [ดู nomination ๑] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appointments and Schedulesการนัดหมายและกำหนดการ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งแต่ง (v.) appoint See also: designate, commit, promote Syn. ยกขึ้น, สถาปนา
บรรจุ (v.) appoint See also: assign, put in a suitable position Syn. บรรจุตำแหน่ง, ตั้ง Ops. ปลดออก, ถอดออกจากตำแหน่ง
รังสรรค์ (v.) appoint See also: delegate Syn. รังสฤษฏ์, แต่งตั้ง
รังสฤษฏ์ (v.) appoint See also: delegate Syn. รังสรรค์, แต่งตั้ง
แต่งตั้ง (v.) appoint See also: name Syn. ตั้ง, แต่ง, ตั้งแต่ง Ops. ถอดถอน
หมายตัว (v.) appoint someone See also: designate someone
เวลานัดหมาย (n.) appointed time
คนแต่งตั้ง (n.) appointer See also: authority
ผู้แต่งตั้ง (n.) appointer See also: authority Syn. คนแต่งตั้ง
การกำหนด(เวลา) (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย
การนัด (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา)
การนัดพบ (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา)
การนัดหมาย (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดพบ, การกำหนด(เวลา)
นัด (n.) appointment Syn. นัดหมาย
เวลานัด (n.) appointment Syn. เวลานัดหมาย
ที่นัดพบ (n.) appointment place See also: appointment point, appointment site Syn. สถานที่นัดเจอ, จุดนัดพบ
สถานที่นัดพบ (n.) appointment place See also: appointment point, appointment site Syn. สถานที่นัดเจอ, ที่นัดพบ, จุดนัดพบ
สถานที่นัดเจอ (n.) appointment place See also: appointment point, appointment site Syn. ที่นัดพบ, จุดนัดพบ
คลาดนัด (v.) miss an appointment Syn. พลาดนัด, ผิดนัด
ความผิดหวัง (n.) disappointment Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง Ops. ความสมหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm late for an appointmentฉันสายสำหรับนัดหมายแล้ว
Do you have an appointment?คุณนัดไว้หรือเปล่า
I'd like to make an appointment with…ฉันอยากจะนัดกับ...
I have to change my appointment from…ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
Well, I have an appointment nowเอาละ ตอนนี้ฉันมีนัดนะ
I have an appointment an hour from nowฉันมีนัดในอีก 1 ชั่วโมงจากนี้
He won't disappoint usเขาจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวัง
I had an appointment with a dentistฉันมีนัดกับหมอฟัน
Don't disappoint me!อย่าทำให้ฉันผิดหวัง
This is my first appointmentนี่เป็นนัดหมายแรกของผม
I hope you won't be disappointedฉันหวังว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
I'm sorry if you disappointedฉันขอโทษด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง
Don't disappoint yourself too muchอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, the first man ever to appoint a black sheriff!ชายคนแรกผู้แต่งตั้่งนายอำเภอผิวดำ คิดดูสิ...
So they can appoint a sheriff that's blacker than any Indian!เพื่อที่จะได้มีนายอำเภอ ที่ดำยิ่งกว่าพวกมันงั้่นรึ
Who did he appoint him?ทำไมเค้าต้องมอบหมายให้มัน?
And my advice to you is to appoint Nathan Petrelli the junior senator from the state of New York.และฉันก็แนะนำให้คุณนัดกับเนธาน เพรทเทรลลี่ วุฒิสมาชิกหนุ่มแห่งนิวยอร์ค
When their enemies were at the gates the Romans would suspend democracy and appoint one man to protect the city.ตอนที่ศัตรูมาถึงประตูเมือง โรมันเลิกใช้ประชาธิปไตย แล้วให้คนๆนึงปกป้องเมือง
I'm going to appoint a field officer to take direct command.เรากำลังจัดตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับคำสั่งโดยตรง
I hereby irrevocably appoint you chairman and CEO of Stark Industries, effective immediately.ผมขอแต่งตั้งคุณอย่างเป็นทางการ คุณคือ ประธาน และ CEO ของบริษัท สตาร์ก คนใหม่
This meeting is to appoint a new leader that will lead the action school next year.การประชุมครั้งนี้เพื่อ แต่งตั้งผู้นำคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้นำของแอ็คชั่นสคูลในปีหน้า
Then I appoint you as our Head of Maintenance.ถ้าอย่างนั้น ตั้งแต่นี้ไป เธอถูกแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ดูแลโรงเรียนแอ๊คชั่น
I need to set up a trust, appoint a guardian.ฉันจำเป็นที่ต้องตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน,แต่งตั้งผู้ปกครอง
I'll commence the vote to appoint Raymond Jarvis as acting President.ผมจะเริ่มการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งเรย์มอนด์ จาวิส ให้ดำรงตำแหน่งปธน.
The 25th Amendment clearly states that in the event that the President becomes incapacitated, the cabinet must appoint the V.P. to acting President...ญัตติที่ 25 กล่าวว่า เมื่อประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ครม.ต้องแต่งตั้งให้รองปธน.ดำรงตำแหน่งปธน.

appoint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内定[nèi dìng, ㄋㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 内定 / 內定] decision to appoint an official that is kept secret among the hierarchy
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
专任[zhuān rèn, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˋ, 专任 / 專任] full time; to appoint sb to a specific task
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 任贤使能 / 任賢使能] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, 任事] appointment to an important post
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
委任[wěi rèn, ㄨㄟˇ ㄖㄣˋ, 委任] appoint
指定[zhǐ dìng, ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ, 指定] appoint; designated
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
约会[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, 约会 / 約會] appointment; engagement
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 扫兴 / 掃興] to have one's spirits dampened; to feel disappointed
使失望[shǐ shī wàng, ㄕˇ ㄕ ㄨㄤˋ, 使失望] disappoint
[lǎn, ㄌㄢˇ, 壈] disappointed
失意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, 失意] disappointed; frustrated
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 怳] disappointed; flurried; indistinct
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 恍] disappointed; flurried; indistinct
[chǎng, ㄔㄤˇ, 惝] disappointed
[tǎng, ㄊㄤˇ, 惝] disappointed
[wǔ, ˇ, 怃 / 憮] disappointed; startled
败兴[bài xìng, ㄅㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 败兴 / 敗興] disappointed
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 潦倒] disappointed; frustrated; dejected
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, 约定 / 約定] engage; promise; make an appointment
[chóu, ㄔㄡˊ, 惆] forlorn; vexed; disappointed
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
大失所望[dà shī suǒ wàng, ㄉㄚˋ ㄕ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄤˋ, 大失所望] greatly disappointed
其所[qí suǒ, ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ, 其所] its place; one's appointed place; the place for that
失期[shī qī, ㄕ ㄑㄧ, 失期] late (for an appointed time)
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, 辜负 / 辜負] let down; fail to live up to; disappoint
新任[xīn rèn, ㄒㄧㄣ ㄖㄣˋ, 新任] newly-appointed; newly elected; new (in a political office)
受命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 受命] ordained or appointed to a post; to benefit from counsel
轮任[lún rèn, ㄌㄨㄣˊ ㄖㄣˋ, 轮任 / 輪任] rotating appointment (e.g. Presidency of EU)
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 遴] surname Lin; select for appointment
专人[zhuān rén, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˊ, 专人 / 專人] specialist; person appointed for specific task
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, 土司] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast

appoint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister
アポ[, apo] (n) (abbr) appointment
アポインテシステム[, apointeshisutemu] (n) (abbr) appointment system
アポインテメントシステム[, apointementoshisutemu] (n) appointment system
アポイント[, apointo] (n) (abbr) (See アポイントメント) appointment
アポイントメント[, apointomento] (n) appointment
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind)
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P)
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
仮採用[かりさいよう, karisaiyou] (n) appointment on trial (probation); provisional appointment
仰せ付かる;仰せつかる[おおせつかる, oosetsukaru] (v5r,vt) to receive a command; to be appointed; to be ordered
任じる[にんじる, ninjiru] (v1,vi) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as
任ずる[にんずる, ninzuru] (vz) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as
任命[にんめい, ninmei] (n,vs,adj-no) appointment; nomination; ordination; commission; designation; (P)
任命権[にんめいけん, ninmeiken] (n) appointive power
任官[にんかん, ninkan] (n,vs,adj-no) appointment; investiture
位を与える[くらいをあたえる, kuraiwoataeru] (exp,v1) to be appointed to a rank
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting
刻限[こくげん, kokugen] (n) time; appointed time
力抜け[ちからぬけ, chikaranuke] (n,vs) discouragement; disappointment
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue
勅任官[ちょくにんかん, chokuninkan] (n) imperial appointee
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to
国選弁護人[こくせんべんごにん, kokusenbengonin] (n) court-appointed attorney
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P)
失意[しつい, shitsui] (n,adj-no) disappointment; despair; adversity; (P)
失望するどころか;失望する所か[しつぼうするどころか, shitsubousurudokoroka] (exp) far from being disappointed
失望感[しつぼうかん, shitsuboukan] (n) feeling of disappointment; sense of dismay
失望落胆[しつぼうらくたん, shitsubourakutan] (n,vs) being disappointed and disheartened
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation)
官選[かんせん, kansen] (n,vs) government-appointed
官選弁護人[かんせんべんごにん, kansenbengonin] (n) (obs) (See 国選弁護人) court-appointed attorney
張り合いのない[はりあいのない, hariainonai] (exp,adj-i) discouraging; disappointing; lacking in thrill
復職[ふくしょく, fukushoku] (n,vs) reinstatement; reappointment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

appoint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign FR: occuper
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
ฝากหน้าที่[v. exp.] (fāk nāthī) EN: appoint one's successor FR:
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
ระดับ[v.] (radap) EN: appoint FR:
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: appoint ; delegate FR:
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: appoint ; delegate FR:
แต่งตั้ง[v.] (taengtang) EN: appoint ; name FR: nommer ; désigner ; charger ; préposer ; investir ; promouvoir
แต่งตั้งกรรมการ[v. exp.] (taengtang k) EN: appoint members of the board FR:
แต่งทนาย[v. exp.] (taeng thanā) EN: appoint a lawyer ; get a lawyer ; appoint an attorney ; counsel a lawyer ; counsel an attorney FR:
ตั้ง[v.] (tang) EN: appoint ; assign sb to ; fix FR: désigner ; commettre ; fixer
ตั้งให้เป็น[v. exp.] (tang hai pe) EN: appoint FR:
ตั้งแต่ง[v. exp.] (tangtaeng) EN: appoint FR:
อาชีพรอง[n. exp.] (āchīp røng) EN: FR: activité d'appoint [f] ; travail d'appoint [m] ; activité secondaire [f]
ได้รับการแต่งตั้ง[v. exp.] (dāi rap kān) EN: be appointed FR:
ได้รับแต่งตั้ง[v. exp.] (dāi rap tae) EN: get appointed ; be appointed FR: être nommé
แห้ว[adj.] (haeo) EN: disappointed FR:
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment ; setting FR: attribution [f] ; affectation [f]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting FR: rendez-vous [m]
การนัดเจอ[n. exp.] (kān nat joē) EN: appointment FR:
การนัดหมาย[n.] (kān natmāi) EN: appointment FR: rendez-vous [m]
การแต่งตั้ง[n.] (kān taengta) EN: appointment FR: nomination [f]
ค่าจ้าง[n.] (khājāng) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend FR: salaire [m] ; paie [f] ; paye [f] ; traitement [m] ; appointements [mpl] ; rétribution [f]
ขาดนัด[n. exp.] (khāt nat) EN: miss an appointment FR: manquer un rendez-vous
คลาดนัด[v. exp.] (khlāt nat) EN: miss an appointmernt ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitw) EN: disappointment ; frustration FR: déception [f]
กินหู้[v.] (kinhū) EN: be unexpected ; be disappointing FR:
เกิดความผิดหวัง[v. exp.] (koēt khwām ) EN: be disappointed FR:
ไม่ให้เสียน้ำใจ[v. exp.] (mai hai sīa) EN: not want to discourage ; not want to disappoint FR:
ไม่สมภูมิ[adj.] (mai som phū) EN: unworthy (of) ; disappointing ; undignified ; inappropriate FR:
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (mai temmett) EN: disappointing ; under capacity ; inadequate FR:
มีนัดตอน...[v. exp.] (mī nat tøn ) EN: have an appointment at ... (+ time) FR: avoir un rendez-vous à ...(+heure)
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
น่าผิดหวัง[adj.] (nā phitwang) EN: disappointed ; frustrated FR: décevant
นัด[n.] (nat) EN: appointment ; date FR: rendez-vous [m] ; rencontre [f] ; rancard [m] (fam.)
นัด[v.] (nat) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous ; donner rendez-vous ; prendre rendez-vous
นัดหมาย[n. exp.] (natmāi) EN: arrange an appointment ; make an appointment (with) ; date FR: fixer un rendez-vous
นัดพบ[v.] (natphop) EN: date ; promise ; make an appointment with FR: fixer un rendez-vous
แหงนเต่อ ; แหงนเถ่อ[adj.] (ngaēntoē ; ) EN: disappointed FR:
งานพิเศษ[n.] (ngānphisēt) EN: part-time job ; temporary job ; extra work ; work on the side ; special job FR: travail d'appoint [m] ; activité complémentaire [f] (Belg.)

appoint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Termin {m}appointed day
Termin {m}appointed time
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Vormerktermin {m}appointed date
Zahlstelle {f}appointed paying agent
Einsetzung {f} (in)appointment (to)
Praktikantenstelle {f}appointment for trainees; job for trainees
Terminkalender {m}appointment calendar
Ernannter {m}appointee
Ernennungsurkunde {f}letter of appointment
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appoint
Back to top