ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enumerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enumerate*, -enumerate-

enumerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enumerate (vt.) แจกแจง See also: แจง, จาระไน Syn. specify
enumerate (vt.) นับจำนวน Syn. count, number
English-Thai: HOPE Dictionary
enumerate(อินิว'มะเรท) vt. นับ,ยกตัวอย่าง,ระบุ,ยกขึ้นมากล่าว,จาระไน., See also: enumeration n. ดูenumerate enumerative adj. ดูenumerate enumerator n. ดูenumerate, Syn. tally
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enumerateแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยายความ (v.) enumerate See also: explain, clarify, digest, analyse Syn. แจง, อธิบาย
อธิบาย (v.) enumerate See also: explain, clarify, digest, analyse Syn. แจง, ขยายความ
แจกแจง (v.) enumerate See also: explain, clarify, digest, analyse Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shall I begin to enumerate all of them?ภาระหรือ ? ความภาคภูมิหรือ ?
In which you enumerate 240 different types of tobacco ash.การวิเคราะห์ความแตกต่างของ ขี้เถ้ายาสูบ 240 ชนิดนะเหรอ
Okay, before I enumerate all of the ways that that was wrong, we should probably talk about what happened the other night.โอเค ก่อนที่ฉันจะแจกแจงว่าเมื่อกี้มันผิดตรงไหน เราควรจะคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนก่อน

enumerate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
並べ立てる[ならべたてる, narabetateru] (v1,vt) to enumerate
数え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1,vt) to count up; to enumerate
書き連ねる;書連ねる[かきつらねる, kakitsuraneru] (v1,vt) to make a list; to enumerate
並べる(P);双べる[ならべる, naraberu] (v1,vt) (1) to line up; to set up; (2) to enumerate; to itemize; (P)
数える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1,vt) to count; to enumerate; (P)
数え立てる[かぞえたてる, kazoetateru] (v1,vt) to enumerate; to count up
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate

enumerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify FR: énumérer
แจงนับ[v. exp.] (jaēng nap) EN: enumerate FR: énumérer
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enumerate
Back to top