ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prescribe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prescribe*, -prescribe-

prescribe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prescribe (vi.) สั่งจ่ายยา Syn. designate, prescription
prescribe (vt.) สั่งจ่ายยา Syn. designate, prescription
prescribe (vt.) แนะนำ
prescribe (vt.) กำหนด (ตามกฎหมาย)
prescribe for (phrv.) สั่ง See also: สั่งยาสำหรับ, กำหนดให้กับ
prescribed remedy (n.) การสั่งยา
English-Thai: HOPE Dictionary
prescribe(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสั่ง,กำหนด,บัญญัติ,ชี้แนะ,แนะนำ,สั่งยา,เสนอ., See also: prescriber n. prescribable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
prescribe(vt) สั่งยา,กำหนด,แนะนำ,บัญญัติ,วางเงื่อนไข,เสนอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prescribe๑. บังคับไว้, บัญญัติไว้, กำหนดไว้๒. สั่งยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is called "headache" I'll prescribe some Panadol for youมันเรียกว่า "ปวดหัว" ฉันจะให้ยาแก้ปวดไปกิน
But I had best prescribe a bit of antiseptic.ชั้นจะให้ยาฆ่าเชื้อที่ดีที่สุด
You conformed to prescribe disciplinary practicesคุณควรทำตามกฏที่วางไว้ในการฝึกวินัยนักเรียน
And, of course, there's the possibility of nausea although we'll prescribe an antiemetic and try to counteract that.และแน่นอน เป็นไปได้ที่จะมีอาการอาการคลื่นไส้อาเจียน ถึงแม้ว่าจะทานยายาปฏิชีวนะ และร่างการพยายามต่อต้าน
And I did not prescribe her the flu meds that killed her.แล้วผมก็ไม่ได้สั่งยาแก้ไข้พวกนั้นให้เธอด้วย
Better prescribe me some skin cream too?จ่ายยามาให้จะดีกว่านะ ครีมทาผิวนี่ด้วยเหรอ
I'll prescribe you some anti-depressants so don't skip it.ฉันจะให้รายละเอียดเพื่อป้องกันความดันต่ำ งั้น อย่าข้ามมัน
So you can prescribe this shit for me, legal?คุณสามารถจะเขียนใบสั่งยาพวกนี้ให้ฉันใช่ไหม แบบถูกกฏหมาย
I'll prescribe some prednisone.ผมจะเขียนใบสั่งยาต้านภูมิแพ้ชนิดหนึ่งให้
To prescribe a treatment for your insomnia.ที่จะสั่งจ่ายยารักษาอาการนอนไม่หลับของคุณ
There's dozens of meds i would prescribe before these, all of them more effective.ถ้าอย่างนั้นทำไมเธอถึงใช้มัน ตามความเห็นของฉัน พวกนี้เป็นหนึ่งในยาที่เธอใช้อยู่
You have finals clubs OCD and you need to see someone about it who will prescribe you some sort of medication.เธอเป็นโรควิตกจริต "ไฟนอลส์คลับ" แล้วละ สงสัยต้องไปหาหมอ ให้สั่งยาอะไรให้หน่อยแล้วละ

prescribe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit
配药[pèi yào, ㄆㄟˋ ㄧㄠˋ, 配药 / 配藥] dispense (drugs); prescribe
剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 剂量 / 劑量] dosage; prescribed dose of medicine
按步就班[àn bù jiù bān, ㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢ, 按步就班] follow the prescribed order; keep to conventional ways
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, 不越雷池] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds

prescribe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P)
前項に規定する[ぜんこうにきていする, zenkounikiteisuru] (exp,vs-i) prescribed in the preceding paragraph
型通り[かたどおり, katadoori] (adj-na) formal; proper; prescribed; conventional; stereotypical
所定[しょてい, shotei] (adj-no) fixed; prescribed; certain; given; (P)
所定労働時間[しょていろうどうじかん, shoteiroudoujikan] (n) fixed working hours; prescribed working hours
盛る[もる, moru] (v5r,vi) (1) to serve (food, etc.); (2) to fill up; (3) to prescribe; (P)
雛型;雛形;ひな型;ひな形[ひながた, hinagata] (n) (1) model; miniature; pattern; (2) sample; specimen; (3) prescribed form

prescribe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot FR: assigner ; proposer ; allouer
กำหนดขึ้น[v. exp.] (kamnot kheu) EN: prescribe FR: prescrire
วางระเบียบ[v. exp.] (wāng rabīep) EN: prescribe rules ; lay down regulations FR: réglementer
ครบเกณฑ์[v. exp.] (khrop kēn) EN: have reached the prescribed age ; reach the age limit FR: atteindre l'âge limite
ครบเกณฑ์[adj.] (khrop kēn) EN: of prescribed age ; of school age ; of conscription age ; of ordination age FR:
นิคหกรรม[n.] (nikkhahakam) EN: penalty prescribed by the Sangha ; penalty prescribed by the Buddhist order ; chastisement of a perverse monk FR:
ศัพท์บัญญัติ[n. exp.] (sap banyat) EN: terminology ; prescribed words ; FR: terminologie [f]
ท่าบังคับ[n. exp.] (thā bangkha) EN: prescribed exercise FR:
วิชาบังคับ[n.] (wichābangkh) EN: required subject ; required course ; prescribed course FR: cours obligatoire [m]
วิชาเลือกบังคับ[n.] (wichāleūakb) EN: prescribed elective course FR:

prescribe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frist {f} | innerhalb der vorgeschriebenen Fristtime limit | within the time limit prescribed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prescribe
Back to top