ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

season

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *season*, -season-

season ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
season (n.) ฤดูกาล See also: หน้า, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เวลาที่เหมาะสม Syn. period, term, time, spell, occasion
season (n.) เทศกาล See also: ช่วงเทศกาล
season (vt.) ปรุงรส See also: เพิ่มรสชาติ Syn. flavor, spice, sauce
season (vi.) ปรุงรส See also: เพิ่มรสชาติ
season (vt.) สร้างประสบการณ์ See also: ฝึกฝน, ทำให้คุ้นเคย Syn. harden, familiarize, accustom
season (vt.) เพิ่มชีวิตชีวา See also: เพิ่มสีสัน, ทำให้น่าสนใจ Syn. enliven
season with (phrv.) เติมรส See also: ปรุงรสชาติด้วย
season with (phrv.) ทำให้มีชีวิตชีวาด้วย See also: ใส่สีสันด้วย
seasonable (adj.) เหมาะกับฤดูกาล See also: ถูกฤดู, ถูกจังหวะ, เหมาะสมกับเวลา Syn. opportune, timely, well-timed, appropriate
seasonably (adv.) ตามฤดูกาล See also: เหมาะกับฤดูกาล
seasonal (adj.) ตามฤดูกาล See also: ตามช่วงเวลา, ขึ้นอยู่กับฤดูกาล, มีเป็นช่วงๆ Syn. periodically, once a season, periodic
seasoned (adj.) เจริญเต็มที่ Syn. mature
seasoner (n.) สิ่งชูรส
seasoning (n.) เครื่องปรุงรส See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร Syn. flavoing, sauce, ganishing
English-Thai: HOPE Dictionary
season(ซี'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่
seasonable(ซี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะกับฤดูกาล,ได้เวลา,ได้โอกาส,ได้จังหวะ,ถูกกาลเทศะ,กาล,ทันเวลา, See also: seasonableness n. seasonableably adv., Syn. timely
seasonal(ซี'เซินเนิล) adj. ตามฤดู,ตามฤดูกาล,ตามช่วงเวลา,เป็นครั้งเป็นคราว., See also: seasonality n. seasonally adv. seasonalness n., Syn. periodical
seasonern. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องผสม
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องเทศ,การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt
English-Thai: Nontri Dictionary
season(n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล
seasonable(adj) เหมาะกับเวลา,เหมาะกับฤดู,ถูกกาลเทศะ,ได้จังหวะ
seasonal(adj) ตามช่วงเวลา,ตามฤดูกาล
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seasonal agricultural labourerคนงานภาคเกษตรตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seasonal distributionการแพร่กระจายตามฤดู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองแครง (n.) small season cake made of flour boiled in coconut milk
ทันน้ำทันฝน (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain Syn. ทันฤดูกาล
ทันฤดูกาล (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain
ฤดู (n.) season Syn. หน้า
ฤดูกาล (n.) season Syn. ฤดู
หน้า (n.) season Syn. ฤดู
อุตุ (n.) season Syn. ฤดู
ตามฤดูกาล (adj.) seasonal
เครื่องปรุง (n.) seasoning See also: condiment, ingredient, flavouring
เครื่องปรุงรส (n.) seasoning See also: relish, condiment, flavouring
ข้าวนาปรัง (n.) out-of-season rice See also: off-season rice
ทอดผ้าป่า (v.) make and off-season offering of robes and other needs to monks
ทะวาย (n.) fruit which ripens out of season See also: fruit bearing out of season
ท้ายฝน (n.) end of rainy season Syn. ปลายฤดูฝน Ops. ต้นฝน
นอกฤดู (adv.) out of season
นาปี (n.) in-season rice field Ops. นาปรัง
ปลายฤดูฝน (n.) end of rainy season Ops. ต้นฝน
พรรษฤดู (n.) rainy season Syn. ฤดูฝน, หน้าฝน
พรรษา (n.) rainy season Syn. ฤดูฝน, หน้าฝน
พรรษากาล (n.) rainy season Syn. ฤดูฝน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never come to Monte Carlo out of season again.ฉันจะไม่มามอนติ คาร์โลนอกฤดูกาลอีกเลย
You are Kareem! I've seen you play. My dad's got season tickets.คุณคือการีม ผมเคยดูคุณเล่น พ่อผมมีตั๋วทั้งฤดูกาลเลย
We'll end the season with the pachenga.เราจะปิดท้ายการแสดง ด้วยเพลงพื้นเมือง
The year after that, they rescheduled the start of the intramural season to coincide with tax season.ปีหลังจากที่พวกเขานัดเริ่มต้นของฤดูภายใน ให้ตรงกับฤดูภาษี
We should move along. It's their mating season and they can get rather hostile.เรารีบไปดีกว่า นี่ฤดูผสมพันธุ์ พวกมันจะหวงที่
You'd better start buying some season tickets. Mmm! I plan to.ดีกว่าคอยซื้อตั๋วตามฤดูกาลก็แล้วกัน กะว่างั้น ชั้นสูง
It's tulip season today and I'm so happy.ดอกทิวลิปเพิ่งออกวันนี้ด้วย แหม ฉันมีความสุขจังเลย
I don't know if they can do anything. It seems to be open season on me.ฉันไม่รู้ว่าถ้าพวกเขาทำบ้างอย่าง มันเหมือนเปิดโอกาสให้ผม
Or possibly there was a female chicken on the other side of the road if it was a male chicken or, depending on the season it might be migrating.หรืออาจมีไก่ตัวเมียอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม... ในกรณีที่เป็นตัวผู้ หรืออาจมีแหล่งอาหารอยู่ หรืออาจอพยพตามฤดูกาล
It's not even season yet.นี่ยังไม่ถึงฤดูล่าเลยนะเว้ย.
Every season of Sex In The City.Sex and the Cityทุกตอน
Is it monsoon season already?เข้าหน้าฝนแล้วไม่ใช่เหรอ

season ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时令[shí lìng, ㄕˊ ㄌㄧㄥˋ, 时令 / 時令] in season (usually refers to food)
发情期[fā qíng qī, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, 发情期 / 發情期] the breeding season (zool.); oestrus (period of sexual receptivity of female mammals)
节候[jié hòu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ, 节候 / 節候] season and climate
梅雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 梅雨] Asian rainy season; monsoon
霉雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 霉雨] Asian rainy season; monsoon; (usually written 梅雨)
秋景[qiū jǐng, ㄑㄧㄡ ㄐㄧㄥˇ, 秋景] autumn scenery; harvest season
旺季[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, 旺季] busy season; peak period
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 久负盛名 / 久負盛名] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 季相] characteristic nature of some season
圣诞节[Shèng dàn jié, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 圣诞节 / 聖誕節] Christmas time; Christmas season; Christmas
冷天[lěng tiān, ㄌㄥˇ ㄊㄧㄢ, 冷天] cold weather; cold season
佐料[zuǒ liào, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 佐料] condiments; seasoning
作料[zuó liao, ㄗㄨㄛˊ ㄌㄧㄠ˙, 作料] condiments; seasoning
调料[tiáo liào, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 调料 / 調料] condiment; seasoning; flavoring
动情期[dòng qíng qī, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, 动情期 / 動情期] estrus; the rutting season; on heat
节期[jié qī, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ, 节期 / 節期] festival season
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, 顺应天时 / 順應天時] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept)
花粉症[huā fěn zhèng, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄓㄥˋ, 花粉症] hay fever; seasonal allergic rhinitis
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 仲] second month of the season; middle; intermediate; 2nd in seniority
[shí, ㄕˊ, 时 / 時] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi
淡季[dàn jì, ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, 淡季] off season; slow business season
盛季[shèng jì, ㄕㄥˋ ㄐㄧˋ, 盛季] peak season; a flourishing period
雨季[yǔ jì, ㄩˇ ㄐㄧˋ, 雨季] rainy season
无冬无夏[wú dōng wú xià, ˊ ㄉㄨㄥ ˊ ㄒㄧㄚˋ, 无冬无夏 / 無冬無夏] regardless of the season; all the year round
[jì, ㄐㄧˋ, 季] season; period; surname Ji
季候[jì hòu, ㄐㄧˋ ㄏㄡˋ, 季候] season
季节性[jì jié xìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, 季节性 / 季節性] seasonal
时蔬[shí shū, ㄕˊ ㄕㄨ, 时蔬] seasonal vegetables
时节[shí jié, ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ, 时节 / 時節] season; time
岁时[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, 岁时 / 歲時] season; time of the year
老练[lǎo liàn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, 老练 / 老練] seasoned; experienced
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, 调味 / 調味] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
喜雨[xǐ yǔ, ㄒㄧˇ ㄩˇ, 喜雨] welcome fall of rain; seasonable rain
调味品[tiáo wèi pǐn, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 调味品 / 調味品] seasoning; flavoring
调味料[tiáo wèi liào, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 调味料 / 調味料] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
香精[xiāng jīng, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥ, 香精] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
岁序[suì xù, ㄙㄨㄟˋ ㄒㄩˋ, 岁序 / 歲序] succession of seasons
夏令[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, 夏令] summer; summer season
季节[jì jié, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 季节 / 季節] time; season; period
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 堇] yellow loam; clay; season; few

season ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P)
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P)
シーズンセール[, shi-zunse-ru] (n) season sale
休眠期[きゅうみんき, kyuuminki] (n) dormant season
初花[はつはな, hatsuhana] (n) first flower of the season or year; first flowering on a plant; first menstruation
四季咲き[しきざき, shikizaki] (n) blooming in each season
季節外れ;季節はずれ[きせつはずれ, kisetsuhazure] (n,adj-na,adj-no) unseasonable; out of season
定期乗車券[ていきじょうしゃけん, teikijoushaken] (n) season ticket; commutation (commuter) ticket
寒中水泳[かんちゅうすいえい, kanchuusuiei] (n) swimming in the middle of winter or the cold season
寒中見舞;寒中見舞い[かんちゅうみまい, kanchuumimai] (n) winter greeting card; inquiring after someone's health in the cold season
寒九[かんく, kanku] (n) ninth day of the cold season (approx January 13th)
寒鮒[かんぶな, kanbuna] (n) (best season for eating them) (See 鮒) crucian carp caught in midwinter
寒鯉[かんごい, kangoi] (n) (See 鯉) koi carp caught during the cold season
川開き[かわびらき, kawabiraki] (n) festival marking the start of boating season
年中発情期[ねんちゅうはつじょうき, nenchuuhatsujouki] (n) year-round mating season
成長期[せいちょうき, seichouki] (n) growth period; growing season
早目に;早めに[はやめに, hayameni] (adv) ahead of time; in good season
暑中お見舞い;暑中お見舞[しょちゅうおみまい, shochuuomimai] (n) (See 暑中見舞い) summer greeting card; inquiry after someone's health in the hot season
暑中お見舞い申し上げます[しょちゅうおみまいもうしあげます, shochuuomimaimoushiagemasu] (exp) (hum) (See 暑中お見舞い) midsummer greetings; to inquiry after someone's health in the hot season
枯らす[からす, karasu] (v5s,vt) to let dry; to kill (vegetation); to season (lumber)
梅雨空[つゆぞら, tsuyuzora] (n) overcast sky in the rainy season
海開き[うみびらき, umibiraki] (n) opening of the beachgoing season
渇水期[かっすいき, kassuiki] (n) dry season
狂い咲く[くるいざく, kuruizaku] (v5k) to bloom out of season
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season
移牧[いぼく, iboku] (n,adj-no) transhumance; moving stock between pastures according to season
節分[せつぶん;せちぶん(ok);せちぶ(ok), setsubun ; sechibun (ok); sechibu (ok)] (n) (1) last day of winter in the traditional Japanese calendar (usually February 3 or 4); holiday for end of winter (accompanied by a bean scattering ceremony); (2) (original meaning) last day of any season (according to the traditional Japanese calendar)
結氷期[けっぴょうき, keppyouki] (n) freezing or frost season
茎茶;莖茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season
解禁日[かいきんび, kaikinbi] (n) open date; start of (hunting) season
通し切符[とおしきっぷ, tooshikippu] (n) (1) through ticket (e.g. rail, air); (2) (See 通し券) ticket good for multiple performances (e.g. both matinee and evening shows); all-day ticket; season ticket
通し券[とおしけん, tooshiken] (n) (See 通し切符・2) ticket good for multiple performances (e.g. a whole day, including matinee and evening performances); season ticket; through ticket
通勤定期[つうきんていき, tsuukinteiki] (n) commutation ticket; season ticket
開花期[かいかき, kaikaki] (n) anthesis; flowering season
黒南風[くろはえ, kurohae] (n) southerly wind blowing at the start of the rainy season
鼻曲がり;鼻曲り[はなまがり, hanamagari] (n) (1) curved nose; (2) crosspatch; (3) male salmon in the breeding season
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer

season ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูรส[v.] (chūrōt) EN: enhance the flavor ; season ; flavour ; flavor (Am.) FR: épicer ; relever ; assaisonner
ฝนสั่งฟ้า[n.] (fonsangfā) EN: last rain of the rainy season FR:
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
ขนมครองแครง[n. exp.] (khanom khrø) EN: small season cake made of flour boiled in coconut milk FR:
ข้าวเก่า[n.] (khāokao) EN: rice harvested in a prior season FR:
ข้าวใหม่[n. exp.] (khāo mai) EN: rice grown in the current season (or year) FR:
เข้าพรรษา[v.] (khaophansā) EN: enter the Rainy Season Retreat ; enter the Buddhist Lent FR: débuter la retraite bouddhiste
ครองแครง[n.] (khrøngkhraē) EN: small season cake [made of flour boiled in coconut milk] FR:
ครองแครงน้ำกะทิ ; ครองแครงกะทิ[n. exp.] (khrøngkhraē) EN: small season cake made of flour boiled in coconut milk FR:
หน้า...[n.] (nā ...) EN: ... season FR: saison ... [f]
หน้าฝน[n. exp.] (nā fon) EN: rainy season FR: saison des pluies [f] ; mousson humide [f] ; mousson d'été [f]
หน้าไฮ[n. exp.] (nā hai) EN: high season FR: haute saison [f]
หน้าแล้ง[n. exp.] (nā laēng) EN: dry season FR: saison sèche [f] ; saison aride [f]
หน้าโลว์[n. exp.] (nā lō) EN: low season FR: basse saison [f]
หน้ามรสุม[n. exp.] (nā mørasum) EN: monsoon season FR:
หน้า นา[n.] (nā nā) EN: farming season FR:
หน้าร้อน[n.] (nā røn) EN: summer ; hot season FR: été [m] ; saison chaude [f]
ออกพรรษา[v. exp.] (øk phansā) EN: end the Rainy Season Retreat ; end the Buddhist Lent FR: terminer la retraite bouddhique
ปวารณา[n.] (pawāranā) EN: [ecclesiastical ceremony at the end of the rainy season retreat wherein each monk invites the others to tell him of his misconduct] FR:
พรรษา[n. exp.] (phansā) EN: rainy season retreat ; rains retreat ; Buddhist lent FR: retraite de la saison des pluies [f] ; retraite bouddhique [f] ; carême bouddhique [m] ; année d'ordination [f]
พรรษา[n. exp.] (phansā) EN: rainy season FR: saison des pluies [f] ; mousson humide [f] ; mousson d'été [f]
ผ้าป่า[n.] (phāpā) EN: robes offered to monks after the Kathin season FR:
เพิ่มรสชาติ[v. exp.] (phoēm rotch) EN: season ; flavour ; flavor (Am.) FR: assaisonner ; augmenter la saveur
ปลายฤดูฝน[n. exp.] (plāi reudū ) EN: end of rainy season FR: fin de la saison des pluies [f]
ปรุง[v.] (prung) EN: season ; flavour FR: assaisonner ; accomoder
ปรุงอาหาร[v. exp.] (prung āhān) EN: season food ; make food tasty ; flavour FR: assaisonner un plat
ปรุงรส[v.] (prung rot) EN: season ; flavour ; flavor (Am.) FR: assaisonner
ปรุงรสอาหาร[v. exp.] (prung rot ā) EN: season ; flavour ; flavor (Am.) FR: assaisonner
ฤดู[n.] (reudū) EN: season FR: saison [f]
ฤดูฝน[n. exp.] (reudū fon) EN: rainy season FR: saison des pluies [f]
ฤดูกาล[n.] (reudūkān) EN: season ; time ; occasion FR: saison [f] ; période [f] ; campagne [f]
ฤดูแล้ง[n. exp.] (reudū laēng) EN: dry season FR: saison sèche [f]
ฤดูหนาว[n. exp.] (reudū nāo) EN: winter ; cold season FR: hiver [m] ; saison froide [f]
ฤดูผสมพันธุ์[n. exp.] (reudū phaso) EN: breeding season FR: période de reproduction [f] ; saison des amours [f]
ฤดูร้อน[n. exp.] (reudū røn) EN: summer ; hot season FR: été [m] ; saison chaude [f]
ฤดูไถหว่าน[n. exp.] (reudū thai ) EN: season or time for plowing/ploughing and rice-planting FR: saison des labours [f]
ฤดูทำนา[n. exp.] (reudū tham ) EN: agricultural season FR:
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
ตามฤดูกาล[adj.] (tām reudūkā) EN: seasonal ; according to the season FR: saisonnier ; de saison

season ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adventszeit {f}advent season
Schonzeit {f} (Jagd)close season; fence season
Zeitkarte {f}commutation ticket; season ticket
Ruhezeit {f}dormant season
Jagdzeit {f}hunting season
Monatskarte {f}monthly season ticket
Hochsaison {f}peak season
Regenzeit {f}rainy season
närrische Zeit {f}silly season
Sommersaison {f}summer season
Unzeit {f} | zur Unzeituntimeliness | out of season
Wochenkarte {f}weekly season ticket
Weihnachtsgrüße {pl}Christmas greetings; season's greetings
saisonbedingt {adv}due to seasonal influences
Nebensaison {f} | außerhalb der Saison; in der Nebensaisonoff-season | in the off-season
passend; wohlangebracht {adj}seasonable
Dauerkarte {f}season ticket
willkommen {adj} | ein willkommenes Angebotseasonable | a seasonable offer
Rechtzeitigkeit {f}seasonableness
jahreszeitlich {adj}; der Jahreszeit gemäßseasonable
jahreszeitlich {adv}seasonably
ungelegen {adv}unseasonably
unzeitig {adv}unseasonably
Saisonarbeit {f}seasonal work
Saisonarbeiter {m}seasonal worker
Saisonausverkauf {m}seasonal sale
Trocknungsriss {m} (Holz)seasoning check

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า season
Back to top