ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spacecraft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spacecraft*, -spacecraft-

spacecraft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spacecraft (n.) ยานอวกาศ Syn. spaceship, shuttle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Event Horizon was the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster-than-light flight.นั่นไม่เป็นความจริง ที่จริงมันเป็นโครงการลับของรัฐบาล เพื่อสร้างยานอวกาศที่ไปได้เร็วกว่าแสง
When the spacecraft passes through the gateway, space returns to normal.และเมื่อยานผ่านไป อวกาศก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม
And it's the only picture of the Earth from space that we have where the sun was directly behind the spacecraft so that the Earth is fully lit up and not partly in darkness.และมันคือภาพถ่ายโลกจากอวกาศเพียงภาพเดียวที่เรามี ในขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงด้านหลังของยานอวกาศ โลกจึงดูสว่างไสวเต็มที่โดยไม่มีส่วนใดอยู่ในเงามืดเลย
It was taken by a spacecraft called The Galileo that went out to explore the solar system.มันถูกถ่ายโดยยานอวกาศชื่อว่า"กาลิเลโอ" ที่เดินทางไปสำรวจระบบสุริยะ
One of those spacecraft continuing on out into the universe, when it got four billion miles out in space,ยานอวกาศลำหนึ่งกำลังเดินทางออกไปในจักรวาล เมื่อมันไปได้ 4 พันล้านไมล์ในอวกาศ
The spacecraft is quarantine.ยานอาวกาศถูกกักและควบคุมแลว
Our Autobot spacecraft has the ability to get there.ยานของเราสามารถไปดวงจันทร์ได้
He's a key scientist on a NASA spacecraft called WMAP, which spent five years photographing the cosmic microwave background in unprecedented detail.เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ บนยานอวกาศของนาซ่าที่เรียกว่า ดับเอลยูแมป, ซึ่งใช้เวลาห้าปีการถ่ายภาพ
In 2007, data from the WMAP spacecraft confirmed the presence of a strange, cold spot in the cosmic microwave background.ในปี 2007 ข้อมูลจากยานอวกาศ ดับเอลยูแมป ได้รับการยืนยันการปรากฏตัวของ แปลกจุดที่หนาวเย็น ในจักรวาลไมโครเวฟพื้นหลัง
I want to be loaded into a spacecraft and shot into the sun.ผมอยากถูกจับใส่จรวดอวกาศ
Of all our spacecraft this is the one that's traveled farthest from home.ของทุกยานอวกาศของเรา นี้เป็นหนึ่งที่เดินทาง ไกลที่สุดจาก บ้าน
He played a leading role in every major spacecraft mission to explore the solar system during the first 40 years of the Space Age.เขาเล่นบทบาทนำในทุกภารกิจ ของยานอวกาศที่สำคัญ ในการสำรวจระบบสุริยะในช่วง 40 ปีแรก ของยุคอวกาศ

spacecraft ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宇宙号[Yǔ zhòu hào, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ, 宇宙号 / 宇宙號] Cosmos, Russian spacecraft series
探路者[Tàn lù zhě, ㄊㄢˋ ㄌㄨˋ ㄓㄜˇ, 探路者] Pathfinder, NASA spacecraft sent to Mars in 1977
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, 嫦娥] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe
联盟号[Lián méng hào, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ ㄏㄠˋ, 联盟号 / 聯盟號] Soyuz (union), Russian spacecraft series
火星快车[Huǒ xīng kuài chē, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ, 火星快车 / 火星快車] Mars express, EU spacecraft
宇宙飞船[yǔ zhòu fēi chuán, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 宇宙飞船 / 宇宙飛船] spacecraft
航天器[háng tiān qì, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, 航天器] spacecraft

spacecraft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペースクラフト[, supe-sukurafuto] (n) spacecraft
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei
無人宇宙船[むじんうちゅうせん, mujin'uchuusen] (n) unmanned spacecraft
ソユーズ[, soyu-zu] (n) Soyuz (Russian spacecraft); (P)

spacecraft ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยานอวกาศ[n.] (yān-awakāt) EN: spacecraft ; spaceship FR: vaisseau spatial [m] ; engin spatial [m]
ยานอวกาศโซยุซ[n. exp.] (yān-awakāt ) EN: Soyuz Spacecraft FR: vaisseau spatial Soyuz [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spacecraft
Back to top