ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interval

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interval*, -interval-

interval ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interval (n.) ช่วงเวลา See also: ช่วง, ระยะเวลา
interval (n.) หยุดพักเป็นช่วงๆ Syn. intermission, break
English-Thai: HOPE Dictionary
interval(อิน'เทอเวิล) n. เวลาระหว่าง,ช่วงระหว่าง,ช่วงห่าง,เวลาว่าง,เวลาพัก,ความแตกต่างของเสียง -at intervals เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งคราว, Syn. rest,pause,break,recess
English-Thai: Nontri Dictionary
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intervalช่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intervalระยะห่าง, ระยะเวลาที่ปลอดอาการ, ช่วงเวลา, ระยะพัก, ระยะระหว่าง, ช่วง, ระยะที่ไม่ตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วงคะแนน (n.) interval
อันตรภาค (n.) interval Syn. ช่วงคะแนน
เป็นระยะๆ (adv.) at intervals See also: intermittently, periodically
เป็นระยะๆ (adv.) at intervals See also: intermittently, periodically
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before interval villain kill us.ช่วงก่อนนั้นผู้ร้ายฆ่าพวกเรา
But after interval we have born again.แต่ช่วงหลัง พวกเราเกิดอีกครั้ง
I was filling in, in an interval band at a club called The Marquee Club, playing on Thursday evening.ผมเคยไปเล่นให้กับวงประจำ ในคลับแห่งนึง ชื่อ "The Marquee Club เล่นคืนวันพฤหัส
And after a decent interval of time, well, there are other fish in the sea.และรอหลังจากที่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เอาล่ะ ในทะเลมีปลาอื่นๆอยู่มากมาย
I get an interval which, if added to the previous blackout, tells us-- tells us what, Lloyd?ผมจะได้ช่วงความห่าง หากใช้ไปเติมให้กับเหตุการณ์ หมดสติรอบก่อนนี้ บอกผมมาสิ- - บอกผมมา มันคืออะไร ลอยด์?
I got the ingredients and enough barrels, but you split that blasting fuse four ways, and you're gonna have what you call a very short interval between lighting it and, uh...เธ™เธฒเธขเธ—เธณเน„เธ”เน‰เน„เธซเธก เธ‰เธฑเธ™เธกเธตเธชเนˆเธงเธ™เธœเธชเธกเนเธฅเธฐเธ–เธฑเธ‡เธ™เน‰เธณเธกเธฑเธ™เธžเธญ เนเธ•เนˆเธ–เน‰เธฒเธ™เธฒเธขเธˆเธฐเนเธขเธเธชเธฒเธขเธŠเธ™เธงเธ™เธฃเธฐเน€เธšเธดเธ” 4 เธ—เธฒเธ‡
Of the thousands of stars you see when you look up at the night sky, every one of them is living in an interval between two collapses... an initial collapse of a dark, interstellar gas cloud to form the star,พันดาวที่คุณเห็น เมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืน, ทุกหนึ่งของพวกเขาอาศัยอยู่
I have interval pings.ฉันมีช่วงเวลาการส่งปิง
It's only in the interval after dying that new things can sprout.ก็เป็นแค่วัฎจักร เพื่อจะมีสิ่งใหม่ทดแทน
Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so on.Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so on.
Lieutenant Riley's men will make their way along this ditch, leaving men at 20-yard intervals to engage and reduce the enemy.ทางผู้หมวดไรลี่ย์ จะเดินทางมาตามหลุมเพลาะนี้ ทิ้งกองกำลังไว้ทุกๆ 20 หลา.. เพื่อลดทอนกำลังของศัตรู
So we sit tight, we observe Skynet movement, and we'll report back at regular intervals, and that's it.จึงให้เราอยู่เฉยๆ คอยสังเกตการเคลื่อนไหวของสกายเน็ต และรายงานกลับไป

interval ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
闭区间[bì qū jiān, ㄅㄧˋ ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, 闭区间 / 閉區間] closed interval (in calculus)
区间[qū jiān, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, 区间 / 區間] interval (math.)
幕间[mù jiān, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢ, 幕间 / 幕間] interval (between acts in theater)
课间[kè jiān, ㄎㄜˋ ㄐㄧㄢ, 课间 / 課間] interval between lessons
音程[yīn chéng, ㄔㄥˊ, 音程] interval (music)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 间 / 間] between; among; space; classifier for time intervals
间隔[jiàn gé, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, 间隔 / 間隔] compartment; gap; interval
空当[kòng dàng, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, 空当 / 空當] gap; interval
间隙[jiàn xì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ, 间隙 / 間隙] interval; gap; clearance
割线[gē xiàn, ㄍㄜ ㄒㄧㄢˋ, 割线 / 割線] line interval; secant
大小三度[dà xiǎo sān dù, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄙㄢ ㄉㄨˋ, 大小三度] major and minor third (musical interval)
级距[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, 级距 / 級距] numerical range; interval; taxation band
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)
随机时间[suí jī shí jiān, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 随机时间 / 隨機時間] random period of time; random interval
定期[dìng qī, ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, 定期] regularly; at regular intervals
三音[sān yīn, ㄙㄢ , 三音] third (musical interval, e.g. do-mi)
全音[quán yīn, ㄑㄩㄢˊ , 全音] whole tone (musical interval)

interval ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターバル;インタバル[, inta-baru ; intabaru] (n) interval
インターバルタイマ[, inta-barutaima] (n) {comp} interval timer
インターバルトレーニング[, inta-barutore-ningu] (n) interval training
一朝一夕に[いっちょういっせきに, icchouissekini] (adv) in a day; in a brief interval
信頼区間[しんらいくかん, shinraikukan] (n) {math} confidence interval
少閑;小閑;少関[しょうかん, shoukan] (n) short interval of leisure; short break or breather; lull
晴れ間[はれま, harema] (n) (1) a break (in the weather); an interval of clear weather; (2) lightheartedness
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P)
開区間[かいくかん, kaikukan] (n) {math} (See 閉区間) open interval
一定期間[いっていきかん, itteikikan] (n-t) fixed interval; fixed period
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P)
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall)
忙中有閑[ぼうちゅうゆうかん, bouchuuyuukan] (n) having free time to spare in the midst of busyness; leisure in the intervals of one's work
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P)
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo)
隔たり[へだたり, hedatari] (n) distance; interval; gap; difference; estrangement; (P)
隙(P);透き[すき(P);げき(隙);ひま(隙);すきけ(隙), suki (P); geki ( geki ); hima ( geki ); sukike ( geki )] (n) (1) gap; space; (2) (すき only) break; interlude; interval; (3) (すき, げき, ひま only) chink (in one's armor, armour); chance; opportunity; (4) (げき, ひま only) breach (of a relationship between people); (P)
音程[おんてい, ontei] (n) musical interval; step; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer
標本間隔[ひょうほんかんかく, hyouhonkankaku] sampling interval
複素区間[ふくそくかん, fukusokukan] complex interval
間隔計時機構[かんかくけいじきこう, kankakukeijikikou] interval timer
定期的に[ていきてきに, teikitekini] at fixed intervals
間隔[かんかく, kankaku] space, interval, SPC
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合間[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval

interval ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรภาค[n.] (antaraphāk) EN: interval FR: intervalle [m]
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk ) EN: class interval FR:
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk ) EN: open-ended class interval FR:
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงคะแนน[n. exp.] (chūang khan) EN: interval FR:
ช่วงของจำนวนจริง[n. exp.] (chūang khøn) EN: interval of real numbers FR:
ช่วงครึ่งปิด[n. exp.] (chūang khre) EN: half-closed interval FR:
ช่วงครึ่งเปิด[n. exp.] (chūang khre) EN: half-open interval FR:
ช่วงความเชื่อมั่น[n. exp.] (chūang khwā) EN: confidence interval (CI) FR: intervalle de confiance [m]
ช่วงลู่เข้า[n. exp.] (chūang lū k) EN: interval of convergence FR:
ช่วงปิด[n. exp.] (chūang pit) EN: closed interval FR: intervalle fermé [m]
ช่วงเปิด[n. exp.] (chūang poēt) EN: open interval FR: intervalle ouvert [m]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
ขยัก[n.] (khayak) EN: phase ; interval FR:
มาตรอันตรภาค[n. exp.] (māt antarap) EN: interval scale FR:
มาตราแบบช่วง[n. exp.] (māttrā baēp) EN: interval scale FR:
ผลแบ่งกั้นช่วง[n. exp.] (phon baeng ) EN: partition of an interval FR:
ระดับช่วงมาตรา[n. exp.] (radap chūan) EN: interval scale FR:
ระยะ[n.] (raya) EN: distance ; space ; span ; interval FR: espace [m] ; intervalle [m] ; distance [f]
ระยะ[n.] (raya) EN: interval ; period ; stage ; phase ; term ; bar FR: intervalle [m] ; phase [f] ; période [f] ; stade [m]
ระยะห่าง[n. exp.] (raya hāng) EN: space ; interval ; gap FR: espace [m] ; intervalle [m]
ระยะว่าง[X] (raya wāng) EN: space ; interval FR: espace [m] ; intervalle [m]
วรรค[n.] (wak) EN: paragraph ; subsection ; space ; interval FR: paragraphe [m] ; espace [m] ; intervalle [m] ; blanc [m]
ช่วงอนันต์[n. exp.] (chūang anan) EN: infinite interval. FR:
ช่วงซ้อนใน[n. exp.] (chūang søn ) EN: nested intervals FR:
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time FR: durée [f] ; intervalle de temps [m] ; intervalle [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m] ; plage horaire [f] ; plage [f]
เป็นทอด ๆ = เป็นทอดๆ[adv.] (pen thøt-th) EN: in stages ; at intervals FR:
ระยะเวลา[n. exp.] (raya wēlā) EN: period ; period of time ; duration ; space of time FR: durée [f] ; période [f] ; intervalle [m] ; temps [m]

interval ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konfidenzintervall {n} [math.]confidence interval
QT-Intervall {n} (im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende) [med.]QT interval
Intervall {n} [math.]interval
Intervallarithmetik {f} [math.]interval arithmetic
Intervalltaktgeber {m}interval timer
Pause {f} (Sport; Theater)interval; intermission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interval
Back to top