ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spaceship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spaceship*, -spaceship-

spaceship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spaceship (n.) ยานอวกาศ Syn. spacecraft
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาน (n.) spaceship See also: spacecraft Syn. ยานอวกาศ
ยานอวกาศ (n.) spaceship See also: spacecraft
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quick, make a space. This is where the spaceship lands.เร็ว, ทำที่ให้ว่าง ไว้ให้ยานอวกาศลงจอด.
Well, if you... hadn't shown up in your stupid little cardboard spaceship and taken away everything...ดี ถ้านาย... ไม่โชว์ความบ้าของนายบนยานอวกาศเล็กๆนั่น และก็เอาทุกๆอย่างไปหมดนะ...
The only way that you'll see the inside of a spaceship is if you are cleaning it.ทางเดียวที่แกจะได้เข้าไปเห็นว่าข้างในยานมันเป็นยังไง ก็คือตอนแกเข้าไปทำความสะอาดมันนั่นแหละ
This, coming from the man who's been hiding a spaceship for 12 years.นี่ก็มาจากคนที่ซ่อนยานอวกาศนั่นเมื่อ 12 ปีก่อนนั่นไง
I suppose you stashed my spaceship in the attic.ผมเดาว่าพ่อเก็บยานของผม ไว้ในห้องใต้หลังคา
I'm sorry. weren't you the person who told me I was hallucinating last time I mentioned a spaceship ?เสียใจ.คุณไม่ใข่หรือที่บอกว่าฉันเห็นภาพหลอนเมื่อตอนที่ฉันบอกว่าเห็นยานอวกาศ
Sergeant, we're going to need some of that high, high temperature spaceship paint for Scott here.ผู้การครับ พวกเราอยากออกไป บางส่วนของที่นั่นสูง อุณหภูมิสูง รูแวาดยานอวกาศ สำหรับ Scott ที่นี่
There's a spaceship above our city.มียานจอดลอยลำ อยู่เหนือเมืองของเรา
That is a lovely spaceship there.นั่นรูปยานอวกาศน่ารักลำหนึ่ง.
But all you gotta do to win it is knock down that little spaceship there.ที่ต้องทำก็แค่ ทำให้ยานนั่นล้มเท่านั้น
This room looks like the one on that spaceship where I got probed.ห้องนี้ดูเหมือนยานอวกาศเลยค่ะ เหมือนห้องสอบสวนบนยานอวกาศ
What kind of spaceship has a hole in the middle?ยานอวกาศประเภทไหนมีรูตรงกลาง

spaceship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞船[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 飞船 / 飛船] airship; spaceship
进步号[jìn bù hào, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄏㄠˋ, 进步号 / 進步號] Progress (name of Russian spaceship)
太空船[tài kōng chuán, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄔㄨㄢˊ, 太空船] spaceship

spaceship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宇宙船地球号[うちゅうせんちきゅうごう, uchuusenchikyuugou] (n) Spaceship Earth

spaceship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยานอวกาศ[n. exp.] (yān akāt) EN: spaceship FR:
ยานอวกาศ[n.] (yān-awakāt) EN: spacecraft ; spaceship FR: vaisseau spatial [m] ; engin spatial [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spaceship
Back to top